TEOFIL ZIEMBA – BIOGRAF ADAMA MICKIEWICZA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/PP/2022/77/1

Słowa kluczowe:

Adam Mickiewicz; Teofil Ziemba; biografia; dokumenty; historia literatury

Abstrakt

Teofil Ziemba (1847–1900) was a middle school teacher and a university lecturer. He taught Polish language and literature in middle school; at the university he lectured in philosophy, aesthetics, and psychology. Thanks to these university courses, he developed a research method: psychological biographical studies. Its goal was to examine life experiences and their depictions in literary works. Ziemba discovered some of the hitherto unknown documents related to the life of Adam Mickiewicz and published many articles on Mickiewicz’s life and works. His research was hardly professional – Ziemba was an amateur in literary studies. He never published innovative interpretations of Mickiewicz’s works, but he contributed to the publication of a critical biography of the poet.

Biogram autora

Tadeusz Budrewicz - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej

Tadeusz Budrewicz – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Historyk i teoretyk literatury, edytor. Specjalizuje się w zagadnieniach form artystycznych, języka i obrazu kultury w piśmiennictwie XIX wieku. Ostatnio opublikował monografie: Ojcowie pisarze i córki pisarki (2021), Estetyka „zdrowego rozsądku”? (2020, współautor Radosław Okulicz-Kozaryn), Pogrzeby pisarzy polskich w XIX wieku (2019), Spory wokół „Romantyzmu i jego skutków” Franciszka Krupińskiego (2018), Między rymem a Muzą (2017).

Bibliografia

A.G.B. [Antoni Gustaw Bem]. 1873. Pozytywizm i jego wyznawcy w dzisiejszej Francji. Napisał dr Teofil Ziemba. Lwów [!] 1872 [recenzja]. „Opiekun Domowy”, nr 18. S. 144.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komisja Egz. Nauczyc.: Ziemba Teofil.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sygn. S II 619 (Ziemba Teofil: teczka osobowa).

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sygn. WF II 121: Ziemba Teofil.

Balicki Stanisław Euzebiusz. 1938. Oni i my, odbitka z „Pół wieku wspomnień”. Krakow: Druk Anczyca i społki.

Bem Antoni Gustaw. 1883. Stanisław Trembecki: Profil. „Prawda”, nr 29. S. 338–341.

Borowy Wacław. 1921. O wpływach i zależnościach w literaturze. Krakow: Społka Wydawnicza.

Brandowski Alfred. 1872. Jan Śniadecki na polu filozofii – napisał dr Teofil Ziemba [recenzja]. „Tygodnik Wielkopolski”, nr 7. S. 93–94.

Cieniom Konstantego Wojciechowskiego. 1925. Lwow: Książnica Atlas.

Chmielowski Piotr. 1884. Najświeższa praca o Mickiewiczu. „Ateneum”, t. 1, z. 2. S. 362–380.

Chmielowski Piotr. 1899. Metodyka historii literatury polskiej. Warszawa: L. Szkaradziński.

Cz. 1882. Dr Teofil Ziemba. Estetyka poezji. Kraków. 1882 [recenzja]. „Ziarno”, nr 7. S. 82–83.

„Czas”. 1875, nr 126. S. 2.

„Czas”. 1878, nr 273. S. 2.

„Czas”. 1882, nr 128. S. 2.

„Czas”. 1887, nr 290. S. 4.

„Czas”. 1889, nr 74. S. 3.

„Czas”. 1891, nr 288. S. 3.

Dr S.W. [Stanisław Windakiewicz]. 1886. „Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki”, skreślił Piotr Chmielowski. Warszawa i Kraków. Gebethner i Wolff. 1886. Dwa tomy [recenzja]. „Biblioteka Warszawska”, t. 1. S. 425–439.

E. 1883. Do stosunku Mickiewicza z Wereszczakówną. „Czas”, nr 143. S. 2.

Estetyka poezji. Dr Teofil Ziemba, Kraków 1882, str. 161 [recenzja]. 1882. „Tygodnik Powszechny”, nr 48. S. 764.

„Gazeta Lwowska”. 1883, nr 108. S. 1–2.

„Gazeta Narodowa”. 1888, nr 245. S. 3.

Goethe Johann Wolfgang. 1885. Herman i Dorota. Przeł. Teofil Ziemba. Krakow: Drukarnia „Czasu”.

Hec Korneli Juliusz. 1898/1899. Ziembicki Teofil: „Iliady” pieśń II [recenzja]. „Eos”, z. 5. S. 16.

Hoffman Karol. 1906. Adam Mickiewicz: Życiorys wierszem nakreślony. Warszawa: Redakcja „Przyjaciela Dzieci”.

Homer. 1897. Iliada, Pieśń II. Przeł. Teofil Ziemba. Krakow: W. Anczyc.

Homer. 1890. Iliada, Pieśń I. Przeł. Teofil Ziemba. Lwow: Drukarnia W. Łozińskiego.

Kaszewski Kazimierz. 1877. Psychologia – Napisał dr Teofil Ziemba – Kraków 1877 r. [recenzja]. „Kłosy”, nr 642. S. 252–254.

Kaszewski Kazimierz. 1883. Dr Teofil Ziemba – Estetyka poezji – Kraków 1882 [recenzja]. „Kłosy”, nr 916–917.

Kleiner Juliusz. 1912. Stulecie „Gazety Lwowskiej” 1811–1911. Tom drugi. Część III: Historia „Przewodnika Naukowego i Literackiego” 1872–1911. Lwow: Redakcja „Gazety Lwowskiej”.

Koło Artystyczno-Literackie. 1882. „Gazeta Krakowska”, nr 69. S. 2.

Konkurs Kuriera Warszawskiego na życiorys popularny Adama Mickiewicza. 1897. „Kurier Warszawski”, nr 144. S. 2.

Kopia Henryk. 1888. Dr Ziemba Teofil: Młodość Mickiewicza. Obraz pierwszych wpływów na rozwój umysłu i charakteru [recenzja]. „Kwartalnik Historyczny”. S. 91–92.

Kozłowski Władysław 1877. Psychologia. Napisał dr Teofil Zygmunt Ziemba [recenzja]. „Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny”, nr 13. S. 203–204.

„Kraj”. 1873, nr 278. S. 2.

Kronika miejscowa i zagraniczna. Kraków, 16 czerwca. 1879. „Czas”, nr 136. S. 2.

„Kurier Krakowski”. 1876, nr 41. S. 2.

„Kurier Krakowski”. 1887, nr 6. S. 2.

Listy J.I. Kraszewskiego. 1883. „Kłosy”, nr 961. S. 343.

lm. 1877. Psychologia przez dra Ziembę [recenzja]. „Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny”, nr 11. S. 173.

Luźne kartki. 1900. „Przegląd Pedagogiczny”, nr 5. S. 58.

Łagowski Florian. 1884. Teoria literatury – Psychologia i estetyka jako nauki pomocnicze. „Bluszcz”, nr 16–17.

(mc). 1883. Kraków, 26 września. „Słowo”, nr 266. S. 2.

Matusiak Szymon. 1888. Ziemba Teofil: Młodość Mickiewicza. Obraz pierwszych wpływów na rozwój umysłu i charakteru [recenzja]. „Przegląd Literacki: Dodatek Kraju”, nr 8. S. 14–15.

Młodość Mickiewicza (obraz pierwszych wpływów na rozwój umysłu i charakteru). Skreślił dr Teofil Ziemba [recenzja]. 1888. „Czas”, nr 2. S. 3.

N.H. [Napoleon Hirszband]. 1883. „Biblioteka Warszawska” maj i czerwiec. „Prawda”, nr 27. S. 320.

O dwóch rozprawach drukowanych w sprawozdaniach szkolnych. 1874. „Czas”, nr 156. S. 2.

O Mickiewiczu. 1883. „Słowo”, nr 98. S. 3.

Ochorowicz Julian. 1877. O twórczości poetyckiej. Lwow: K. Wild.

Omikron [Władysław Sabowski]. 1875. Kronika krakowska. „Gazeta Narodowa”, nr 60. S. 1.

Otwarcie roku szkolnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1897. „Nowa Reforma”, nr 233. S. 2.

Pieniążek Czesław. 1889. Sprawa Boża. „Czas”, nr 71–75.

Pieniążek Czesław. 1890. Literatura o Mickiewiczu: Luźne uwagi. Poznań: Nakładem „Kuriera Poznańskiego”.

Pogrzeb ś. p. prof. Teofila Ziembickiego. 1900. „Nowa Reforma”, nr 39. S. 2.

Polemika stronnictw. Kilka uwag z powodu broszury dra Teofila Ziemby. 1873. „Gazeta Polska”, nr 157. S. 2.

Pozytywizm i jego wyznawcy w dzisiejszej Francji. Napisał Dr Ziemba. Kraków 1872 [recenzja]. 1873. „Przegląd Tygodniowy”, nr 23. S. 179.

Prokesch Władysław. 1898. Adam Mickiewicz w świetle najnowszej krytyki. „Nowa Reforma”, nr 144. S. 2–3.

Przegląd najnowszych prac o Mickiewiczu. 1887. „Warta”, nr 687. S. 59–88.

Redakcja. 1897. Konkurs na życiorys Mickiewicza. „Kurier Warszawski”, nr 331. S. 2.

Siemieński Jan. 1889. Sporne kwestie w życiorysie Adama Mickiewicza. Część 1-a. Lwow: Gubrynowicz i Schmitt.

Skórski Aleksander. 1873a. Filozofia Jana Śniadeckiego: Studium filozoficzno-krytyczne. „Tygodnik Wielkopolski”, nr 19–23 [samodzielna odbitka, Poznań 1873].

Skórski Aleksander. 1873b. Pozytywizm i jego wyznawcy w dzisiejszej Francji, napisał dr Teofil Ziemba [recenzja]. „Tygodnik Wielkopolski”, nr 11. S. 128–129.

Spis wykładów odbywać się mających w c.k. Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w półroczu zimowym roku szkolnego 1891/92. 1891. Krakow: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Starnawski Jerzy. 2002. Ziemba (później Ziembicki) Teofil Zygmunt. W: Słownik badaczy literatury polskiej. Red. Jerzy Starnawski. T. V. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego. S. 358–360.

Straszewski Maurycy. 1875. Jan Śniadecki: jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce. Krakow: Akademia Umiejętności.

Stroka Wincenty. 1900. Pamięci Teofila Ziembickiego. W: Wincenty Stroka. Z minionych lat: zbiorek poezji. Krakow: G. Gebethner. S. 212–214.

Teofil Ziembicki. 1900a. „Czas”, nr 39 (wyd. południowe). S. 1.

Teofil Ziembicki. 1900b. „Głos Narodu”, nr 37. S. 3.

Teofil Ziembicki. 1900c. „Nowa Reforma”, nr 36, S. 2. Teofil Ziembicki. 1900d. „Słowo Polskie”, nr 77. S. 4.

Tretiak Józef. 1884. Mickiewicz w Wilnie i Kownie: życie i poezja. T. 3. Lwow: Gubrynowicz i Schmidt.

Tretiak Józef. 1898. Młodość Mickiewicza (1798–1824): życie i poezja. Petersburg: Grendyszyński. „Tygodnik Wielkopolski”. 1873, nr 11. S. 128–129. Walne zgromadzenie Towarzystwa Nauczyciel Szkół Wyższych. 1897. „Dziennik Polski”, nr 158. S. 1–2.

wp. [Władysław Prokesch?]. 1888. Młodość Mickiewicza. Obraz pierwszych wpływów na rozwój umysłu i charakteru. Skreślił dr Teofil

Ziemba [recenzja]. „Tygodnik Ilustrowany”, nr 275. S. 223–224. Wiadomości bieżące zagraniczne. 1873. „Gazeta Polska”, nr 256. S. 1.

Ziemba Teofil. 1872. Jan Śniadecki na polu filozofii. „Rocznik Towarzystwa Naukowego”, t. 43. S. 172–239 [i odbitka].

Ziemba Teofil. 1875. Z Krakowa. „Gazeta Narodowa”, nr 65. S. 3.

Ziemba Teofil. 1877. Psychologia. Krakow: Drukarnia Uniwersytecka.

Ziemba Teofil. 1882. Petersburg, Odessa i Moskwa: Ustęp z życia Mickiewicza. „Reforma”, nr 231. S. 1.

Ziemba Teofil. 1882/1883. Adam Mickiewicz po raz pierwszy we Włoszech. „Przegląd Lwowski” 1882, z. 20–22, 24; 1883, z. 2–5.

Ziemba Teofil. 1883a. Mickiewicz w przededniu Towiańszczyzny. „Tygodnik Ilustrowany”, nr 48–52.

Ziemba Teofil. 1883b. Przyjaźń i miłość w życiu Mickiewicza (Okres wileński i kowieński). „Biblioteka Warszawska”, t. 2. S. 3, 358–384.

Ziemba Teofil. 1883c. Wstępne słowo. W: Stanisław Trembecki. Pisma. T. 1. Lwow: Nakładem H. Altenberga. S. I–XVIII.

Ziemba Teofil. 1884a. Kilka słów z powodu najnowszej książki o Mickiewiczu („Kronik z życia Mickiewicza”, zestawił Wł. Bełza, Lwów 1884). „Tygodnik Ilustrowany”, nr 93. S. 226–227.

Ziemba Teofil. 1884b. Mickiewicz w pierwszych latach emigracji. „Przewodnik Naukowy i Literacki”, nr 1. S. 11–39; nr 2. S. 150–176.

Ziemba Teofil. 1884c. Petersburg, Odessa i Moskwa: Ustęp z życia Mickiewicza. „Biblioteka Warszawska”, t. 2. S. 215–236, 353–385.

Ziemba Teofil. 1886a. Piotr Ronsard: Studium z literatury XVI wieku. Krakow: Drukarnia „Czasu”.

Ziemba Teofil. 1886b. Zamachy na autorstwo Szekspira. „Przewodnik Naukowy i Literacki”. S. 721–729, 818–824, 912–921, 1020–1024.

Ziemba Teofil. 1887. Młodość Mickiewicza: Obraz pierwszych wpływów na rozwój umysłu i charakteru. Krakow: A. Koziański.

Ziemba Teofil. 1889. Dante jako obrońca jednolitej mowy ojczystej. „Przewodnik Naukowy i Literacki”. S. 22–27, 134–147.

Ziemba Teofil. 1891a. Reformy szkół gimnazjalnych. „Czas”, nr 180–181, 184, 188, 191, 200, 214, 220, 256.

Ziemba Teofil. 1891b. Wychowanie w Anglii. „Czas”, nr 12. S. 2.

Ziemba Teofil. 1892. Pogadanki pedagogiczne. „Czas”, nr 72. S. 2; nr 76. S. 2.

Ziemba Teofil. 1893. W obronie Dżemmy Donati. W: Upominek: Książka zbiorowa na część Elizy Orzeszkowej (1866–1891). Krakow: Gebethner i Ska. S. 604–606.

Ziemba Teofil. 1898. Gimnazja pruskie po uchwałach konferencji berlińskiej i najnowszych reformach (odbitka z „Muzeum”). Lwow: Drukarnia Związkowa. Życiorys Mickiewicza. 1883. „Dwutygodnik dla Kobiet”, nr 18. S. 214.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-08

Numer

Dział

Artykuły