Profil czasopisma

„Prace Polonistyczne” są czasopismem naukowym poświęconym badaniom literaturoznawczym i polonistycznym. Na jego łamach prezentowane są artykuły poświęcone literaturze polskiej oraz komparatystyce literackiej, która przedstawia dzieła polskich pisarzy w szerszym kontekście kulturowym. Interesują nas nowe i nowoczesne odczytania dzieł polskich pisarzy, dawnych i współczesnych, reinterpretacje, lektury odświeżone, uwzględniające najnowsze tendencje metodologiczne w literaturoznawstwie światowym, poszerzające aktualny stan badań, a także badania porównawcze ukazujące literaturę polską na tle literatury światowej (związki, wpływy, analogie) oraz w kontekście zjawiska transferu kulturowego.

Publikujemy oryginalne rozprawy autorów polskich oraz zagranicznych. Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane, mają charakter naukowy. Teksty drukowane są w języku polskim, angielskim i francuskim.

Prace Polonistyczne” są rocznikiem zasięgu międzynarodowym, międzynarodowy jest skład Rady Naukowej czasopisma oraz Zespołu Redakcyjnego. Wśród osób współpracujących z pismem znajdziemy naukowców reprezentujących niemal wszystkie ośrodki naukowe w Polsce oraz polonistów, slawistów, komparatystów i tłumaczy literatury polskiej z różnych kręgów kulturowych i kontynentów (od Stanów Zjednoczonych Ameryki, przez kraje skandynawskie, po Włochy, kraje wschodnioeuropejskie (Litwa, Ukraina) i kraje południowosłowiańskie. Wśród zagranicznych ośrodków zasłużonych dla rozwoju polonistyki, współpracujących z „Pracami Polonistycznymi” można wymienić takie jak: Sorbona w Paryżu, INALCO w Paryżu, Uniwersytet Stendhala w Grenoble, Uniwersytet Wolny w Brukseli, Uniwersytet w Helsinkach, Uniwersytet Wiedeński czy Uniwersytet w Wilnie.

To jedno z najstarszych polskich czasopism naukowych, które już niemal od stu lat promuje i popularyzuje polską literaturę i polskie literaturoznawstwo w Polsce i w świecie. Pierwszy rocznik pisma ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy humanistów związanych z Wolną Wszechnicą. Pismo na trwałe związało się z Łodzią, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim, z czasem stając się pismem o zasięgu międzynarodowym. Na przestrzeni lat rozprawy publikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i wielu dziedzin literaturoznawstwa.                                                                      

Redakcja pisma nadaje tomom charakter monograficzny. Możliwe jest też publikowanie artykułów niezwiązanych tematycznie z głównym w danym roczniku projektem badawczym. Ukazały się dotąd m.in. roczniki poświęcone dorobkowi autorskiemu wybitnych twórców literatury polskiej: Zbigniewa Herberta, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima, wydano tomy poświęcone określonym epokom literackim (Romantycy – fantastyka – podróż; Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia; Prymas Andrzej Olszowski i jego czasy. Piśmiennictwo religijne i okolicznościowe epok dawnych; Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych, Literatura polska XX wieku w świetle mitoanalizy) oraz tomy tematyczne: Transfer kulturowy czy narracje tożsamościowe? Polsko-francuskie spotkania literatur, kultur, tradycji; Klasycyzm i sentymentalizm jako ponadczasowe zjawiska kultury; Akulturacja i jej literackie oblicza; Deficyt w literaturze polskiej i myśli literaturoznawczej; Repartycje mityczne w literaturze.

Czasopismo jest wydawane na zasadach Open Access w ramach licencji Creative Commons. Wszystkie artykuły zgłaszane do publikacji są weryfikowane pod kątem ich zgodności z zasadami etyki, rzetelności oraz wartości naukowej. Czasopismo stosuje zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, oparte na wytycznych opracowanych przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej COPE.

Opublikowane treści są dostępne na stronie internetowej, utworzonej w środowisku Open Journal System (http://journals.ltn.lodz.pl/Prace-Polonistyczne).

Metadane publikacji są indeksowane przez Google Scholar oraz są zintegrowane z bazami indeksującymi czasopisma naukowe. Czasopismo jest dostępne w krajowych i międzynarodowych bazach referencyjnych, m.in.: Biblioteka Nauki, ERIH Plus, Index Copernicus, CEEOL, EBSCOhost, CEJSH, PBN, Proquest, jest członkiem CrossRef i rejestruje cyfrowe identyfikatory DOI dla każdej publikacji.