Profil czasopisma

 

   ISSN 0079-4791
e-ISSN 2450-9353

Pierwszy rocznik Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu osiemdziesięciu lat istnienia Prace Polonistyczne zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w Pracach Polonistycznych weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa.

Redakcja Prac Polonistycznych (pod kierunkiem: Krystyny Poklewskiej, Wiesława Pusza, a od roku 2016  Marzeny Karwowskiej)  nadaje  tomom  charakter  monograficzny.  Ukazały  się  roczniki  poświęcone dorobkowi   autorskiemu:  Z. Herberta, J. Słowackiego, J. Tuwima, wydano tomy tematyczne: Przypomnienia i promocje; U zbiegów stuleci; ZaskoczeniaRomantycy — fantastyka — podróż; Tobie — teraz. W kręgu literackich ofiarowań; Z powodu  okoliczności,  pod wpływem chwili; Pory dnia, pory roku;  Potomność  i potomkowie. Zapisać się w pamięci, zapisać się w nazwisku; Jak literat z literatem. Słowem i czynem, na tak i na nie; Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia; Transfer kulturowy czy narracje tożsamościowe? Polsko-francuskie spotkania literatur, kultur, tradycji; Klasycyzm i sentymentalizm jako ponadczasowe zjawiska kultury. Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Wiesławowi Puszowi; Akulturacja i jej literackie oblicza.

Aktualnie Prace Polonistyczne są czasopismem o zasięgu międzynarodowym: badacze z zagranicznych renomowanych ośrodków naukowych recenzują nadesłane artykuły, zasiadają w Radzie Naukowej czasopisma, wchodzą w skład Zespołu Redakcyjnego. Na łamach Prac Polonistycznych publikowane są artykuły autorów polskich oraz zagranicznych (polonistów, slawistów, komparatystów), prezentujące literaturę polską w ujęciu porównawczym, w szerszym kontekście kulturowym.
Wszystkie publikowane artykuły mają charakter naukowy. Teksty drukowane są w języku polskim i francuskim (planowane są publikacje w innych językach kongresowych).
Każdy z publikowanych artykułów posiada angielską wersję tytułu oraz streszczenie w języku angielskim.