Zasady recenzowania i kwalifikowania publikacji

Zasady recenzowania

Podstawowe zasady recenzowania publikacji:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych.
  2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.
  3. Obowiązuje procedura recenzowania, w której autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review process").
  4. W innych niż „double-blind review process" rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt)
  b) relacje podległości zawodowej
  c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  5. Recenzje mają formę pisemną i powinny być przygotowane w sposób obiektywny. Recenzja zawiera jednoznaczną decyzję, czy artykuł jest rekomendowany do druku w niezmienionej formie, po uwzględnieniu poprawek lub nie został przyjęty do publikacji.
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; na stronie internetowej czasopisma znajduje się lista recenzentów współpracujących.
  7. Recenzentów obowiązuje klauzula poufności w zakresie treści recenzowanych artykułów.
 2. Zasady kwalifikowania publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Zasady kwalifikowania publikacji

Artykuły zakwalifikowane do druku posiadają charakter naukowy. Tekst zostaje przyjęty do druku po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji. W recenzowanych artykułach ocenie podlegają:

 1. Poprawność merytoryczna
 2. Nowatorstwo ujęcia tematu
 3. Uwzględnienie dotychczasowego stanu badań
 4. Wzbogacenie dotychczasowego stanu badań
 5. Poprawność językowo-stylistyczna
 6. Spójność wywodu
 7. Logika wnioskowania
 8. Poprawność przypisów
 9. Zakres zgromadzonej bibliografii