BARBARA KOCÓWNA JAKO BIOGRAFISTKA REYMONTA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/PP/2022/77/9

Słowa kluczowe:

Barbara Koc; Władysław Stanisław Reymont; reymontologia; biografistyka

Abstrakt

Barbara Kocówna’s contribution to the study of the life and works of W.S. Reymont is rather remarkable. She wrote an important monograph about the author of The Peasants and published: large and small editions of his correspondence which she read from the manuscripts, an anthology of texts about Reymont, a chronological record of Reymont’s life, and interpretations of his works (especially of The Promised Land). Kocówna used verified sources to challenge myths about the writer and expressed her opinions and judgments in a very cautious way. Her aim was to gather and systematize reliable information and offer fair judgement. Over time, her research, free from ideological entanglements, did not lose its relevance. In fact, when studying Reymont, it is hard not to refer to Kocówna’s works. They have served as the foundation for the studies of Reymont’s biographical research and writing, although it should be noted that many of her post-1990 findings after come from the unpublished texts written by Witold Kotowski, which Kocówna used in her works.

Biogram autora

Dorota Samborska-Kukuć - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

Dorota Samborska-Kukuć – prof. dr hab., pracuje w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach dotyczących kultury polskiej północno-wschodniego pogranicza (Białoruś, Inflanty Polskie) i drugiej połowy XIX wieku. Uwagę szczególnie skupia na „tropieniu” twórców tzw. minorum gentium. Autorka 10 monografii autorskich, ponad 150 artykułów naukowych, w tym wielu rekonstrukcji biograficznych, a także podręcznika akademickiego i zbioru esejów. Publikowała w renomowanych czasopismach literaturoznawczych: „Pamiętnik Literacki”, „Teksty Drugie”, „Ruch Literacki”. Wydała m.in.: Dziewiętnastowieczne pryncypia i marginalia literackie (2020), Twarze Draculi i inne pre-teksty metafizyczne. Zbiór studiów, szkiców i esejów (2018), Henryk Sienkiewicz – pryzmaty czytania. Studia i szkice literackie (2018), Płacz Antygony. O ludziach powstania styczniowego (2017), Od Puttkamerów do Konopnickich. Rewizje i rekonstrukcje biograficzne (2016).

Bibliografia

Adamczyk Zdzisław Jerzy. 1972. Nowe spojrzenie na Reymonta. „Tygodnik Kulturalny”, nr 4. S. 15.

B[atora] K[atarzyna]. 1996. Koc Barbara. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Red. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan. T. 4. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. S. 167–168.

Budrecki Lech. 1953. Władysław Reymont. Zarys monograficzny. Warszawa: Czytelnik.

Fita Stanisław. 2005. „Pisma zebrane”, seria szósta: „Listy”, t. 34–36, Stefan Żeromski, pod red. Zbigniewa Golińskiego, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Warszawa 2001–2003; „Korespondencja 1890–1925”, Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 2002 [recenzja]. „Pamiętnik Literacki”, z. 3. S. 236–249.

Jodełka-Burzecki Tomasz. 1967. Zygzaki biografii młodego Reymonta (w świetle jego notatek osobistych). „Przegląd Humanistyczny”, nr 6. S. 57–98.

Koc Barbara. 2000. Reymont: opowieść biograficzna. Wyd. III poprawione i uzupełnione. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Koc Barbara. 2001. Kalendarz życia i twórczości Władysława Stanisława Reymonta. W: Reymont. Radość i smutek czytania. Red. Janusz Rohoziński. Pułtusk: Wydawnictwo Akademia Humanistyczna. S. 109–140.

Koc Barbara. 2007. Kronika życia i twórczości Władysława St. Reymonta. Legnica: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wł. St. Reymonta.

Kocówna Barbara. 1966. Kilka kart z życia Reymonta. „Przegląd Humanistyczny”, z. 1. S. 127–143; z. 2. S. 115–129.

Kocówna Barbara. 1971a. Amerykańska powieść Reymonta. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”. S. 5–19.

Kocówna Barbara. 1971b. Reymont: opowieść biograficzna. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Kocówna Barbara. 1974. Pokłosie Roku Reymontowskiego. „Pamiętnik Literacki”, z. 1. S. 308–319.

Kocówna Barbara. 1975a. „Marzyciel” Reymonta. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”. S. 25–37.

Kocówna Barbara. 1975b. Wstęp do estetyki Reymonta. „Przegląd Humanistyczny”, nr 4. S. 9–18.

Kocówna Barbara. 1990. O „Ziemi obiecanej” Reymonta. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kocówna Barbara. 1995. Reymont pod znakiem prowincji i Lukiana z Samosat. „Ruch Literacki”, z. 4. S. 503–517.

Kocówna Barbara. 1998a. List o. E. Rejmana do W. S. Reymonta w Ameryce, czyli wojenne pielgrzymki ludzkie i nieludzkie. „Ruch Literacki”, z. 6. S. 809–812.

Kocówna Barbara. 1998b. „Ziemia obiecana: powieść”, t. I–II, Władysław Stanisław Reymont, oprac. Magdalena Popiel, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996 [recenzja]. „Pamiętnik Literacki”, z. 2. S. 195–198.

Kocówna Barbara. 2006. Niewinna grzesznica w „Chłopach” Władysława St. Reymonta. „Literatura Ludowa”, nr 6. S. 19–23.

Kocówna Barbara. 2009. Motywy satanistyczne w „Wampirze” Władysława Reymonta. „Literatura Ludowa”, nr 4/5. S. 37–44.

Kończak Stanisław. 1972. Studium biograficzne o Reymoncie dla wszystkich. „Polonistyka”, nr 3. S. 61–63.

Kotowski Witold. 1979. Pod wiatr. Młodość Reymonta. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Krzyżanowski Julian. 1937. Władysław St. Reymont. Twórca i dzieło. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Listy Władysława Stanisława Reymonta do brata. 1969. Oprac. Barbara Kocówna przy współudziale Zygmunta Jakimowicza. „Pamiętnik Literacki”, z. 2. S. 161–209.

Lorentowicz Jan. 1935. Spojrzenie wstecz. Warszawa: Nakł. Funduszu Wydawniczego L. Wellisza.

Marynicz Marcin. 2013. Władysław Reymont, Bańcerek czy Regimant? Tajemnicza genealogia noblisty [metryki i wywód przodków]. „More Maiorum”, nr 9 [online]. Protokół dostępu: https://www.moremaiorum.pl/wladyslaw-reymont-bancerek-czy-regimanttajemnicza-genealogia-noblisty-metryki-i-wywod-przodkow/ [10.07.2021].

Okulicz-Kozaryn Małgorzata, Ratajczak Wiesław. 2017. Reymontowskie archiwum Profesor Barbary Koc. W: „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą. Red. Mateusz Bourkane i inni. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. S. 459–462.

Reymont o sobie. Autobiografia twórcy „Chłopów”. 1926. „Kurier Warszawski”, nr 1. S. 5–6.

Reymont we Francji. Listy do tłumacza „Chłopów”. 1967. Oprac. Bronisław Miazgowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Reymont Władysław Stanisław. 1975. Listy do rodziny. Oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki i Barbara Kocówna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Reymont Władysław Stanisław. 1981. Listy do Wandy Toczyłowskiej z lat 1907–1912. Oprac. Barbara Koc. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Reymont Władysław Stanisław. 2002. Korespondencja 1890–1925. Oprac. i wstęp Barbara Koc. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Reymont Władysław Stanisław. 2009. Dziennik nieciągły 1887–1924. Oprac. Beata Utkowska. Kraków: Collegium Columbinum.

Reymont: z dziejów recepcji twórczości. 1975. Wybór tekstów i wstęp Barbara Kocówna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Skwarczyński Zdzisław. 1968. Reymont i reymontiana. „Prace Polonistyczne”, t. 24. S. 5–42.

Starnawski Jerzy. 2002. Władysław Stanisław Reymont wśród piewców męczeństwa ziemi chełmskiej. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, t. 5. S. 101–113.

Weiss Tomasz. 1973. Reymont znany i nieznany. „Miesięcznik Literacki”, nr 3. S. 132–133.

Wniosek o spisanie na straty kosztów zaniechanego wydania: Kotowski Witold ,,Reymonta droga do Nobla”. W: Zespół Wydawnictwo Łódzkie, Archiwum Państwowe w Łodzi. Sygn. 749, k. 25.

Władysław St. Reymont pod znakiem „panteizmu druku”: fragmenty korespondencji z firmą Gebethner i Wolff (1894–1926). 2000. Oprac. i przypisami opatrzyła Barbara Koc. Warszawa: Biblioteka Narodowa.

Wyka Kazimierz. 1979. Reymont, czyli ucieczka do życia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Zabierowski Stefan. 2013. In memoriam prof. dr hab. Barbara Koc (1925–2013). „Yearbook of Conrad Studies (Poland)”, t. 8. S. 155–157.

Żukrowski Wojciech. 1971. Okryty chwałą. „Nowe Książki”, nr 24. S. 1648–1651.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-08

Numer

Dział

Artykuły