LUIZA OLANDER – UKRAIŃSKA BADACZKA TWÓRCZOŚCI POLSKICH PISARZY XX–XXI WIEKU

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/PP/2022/77/11

Słowa kluczowe:

Luiza Olander; literatura polska; metody badawcze; badania porównawcze; pogranicze kulturowe

Abstrakt

The article presents the famous Ukrainian scholar Luiza Olander, who has for many years been thoroughly researching the phenomena, characters, and processes that can be found in Polish literature. She is the author of many dissertations in which she used various (historical, literary, comparative, biographical, and structural) methods to analyze literary phenomena. In her work, Olander uses and develops the concepts of the European founders of semiotics and structuralism. Because of her long-term biographical connection with Volhynia, she has paid special attention to writers from the cultural borderland and examined their works from a comparative perspective. In Olander’s work, the most outstanding figures of Polish literature are considered in a very broad European cultural context.

Biogram autora

Svitlana Kravchenko - Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Wydział Filologii i Dziennikarstwa

Svitlana Kravchenko – prof., pracuje na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Członkini m.in. Rady Programowej Biblioteki Literatury Naszych Sąsiadów Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, lubelskiego oddziału Związku Literatów Polskich, rady naukowej i redakcji czasopisma „Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly Poetry” oraz „Studiów z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX”. Jako visiting Professor wygłosiła cykle wykładów: „Kobiety w historii i kulturze Ukrainy” w marcu 2018 roku na Uniwersytecie Łódzkim oraz „Prasa polskiego ruchu prometejskiego: Wymiar polsko-ukraiński” w maju 2018 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2019 roku została laureatką Nagrody im. Iwana Wyhowskiego. Jest autorką 130 prac naukowych, w tym monografii, podręczników i artykułów naukowych. Zainteresowania badawcze: historia dziennikarstwa, komunikacja międzykulturowa, media i komunikacja polityczna, metody eksperckiej działalności w branży medialnej.

Bibliografia

Andrusiw Stefania. 2000. Modus tożsamości narodowej: tekst lwowski lat 30. XX wieku. Lwów: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki.

Bachtin Michał. 1996. Problem tekstu. W: Michaił Bachtin. Zbiór esejów w 7 tomach. T. 5. Moskwa: Wydawnictwo „Słowniki Rosyjskie”. S. 306–326.

Łobodowski Józef. 1938. Od Słowackiego do Samczuka. „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, nr 20. S. 213–214.

Łotman Jerzy. 1978. Fenomen kultury. W: Semiotyka kultury. Emotikony kulturowe. Prace o systemach znakowych. Tartus: Wydawnictwo Uniwersytetu Tartus.

Olander Luiza Konstantinowa. 2017. Problem człowieka w rosyjskiej i polskiej literaturze: aspekt komparatystyczny (paradygmat czterookresowy G. Dierżawin – A. Puszkin – W. Szymborska – Cz. Miłosz). W: Rosyjsko-zagraniczne stosunki literackie: zbiór artykułów na podstawie materiałów VII Ogólnorosyjskiej konferencji naukowo-praktycznej z udziałem międzynarodowym. Red. Natalia Michajłowna Ilczenko. Niżny Nowogród: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im Kozmy Minina. S. 41–52.

Olander Luiza Konstantinowa. 2018. Forma i znaczeniotwórcza rola balu w systemie artystycznym powieści M. Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata” i poematu Juliana Tuwima „Bal w operze”. „Actaeruditerum”, nr 28. S. 3–7.

Olander Luiza. 2008. Tekst wołyński w literaturze ukraińskiej i polskiej (XIX–XX w.).

Łuck: Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki.

Olander Luiza. 2012. Humanizm literatury polskiej XX–XXI wieku w kontekście europejskiej myśli filozoficznej i artystycznej. Łuck: Wieża-Druk.

Olander Luiza. 2016a. Biblia, świat i człowiek w twórczości Jana Twardowskiego. „Biblia i Kultura. Czasopismo naukowe i teoretyczne”, nr 17. S. 118–124.

Olander Luiza. 2016b. Człowiek i świat w „Dziennikach” J. Iwaszkiewicza. „Kijowskie Studia Polonistyczne”. S. 90–99.

Olander Luiza. 2017a. Homo sapiens i wojna w dramacie Tadeusza Różewicza „Kartoteka” i jego wersji „Kartoteka rozrzucona”. „Studia Metodologiczne”, nr 45. S. 155–156.

Olander Luiza. 2017b. Książka Czesława Miłosza „Zniewolony umysł” jako droga do wyzwolenia myśli i kreatywności. „Sultaniwski Chytannia”, nr 6. S. 141–159.

„Rode nasz krasny…” Wołyń w losach krajan. 1996–1999. T. I–III. Oprac. i przygotowała Luiza Olander. Łuck: Wieża.

Swierstiuk Jewhen, 2004. „Otieczestwiennaja”. W: Jewhen Swerstiuk. Na stokach „Wolności”. Krótkie eseje. Łuck: „Teren”. S. 184–187.

Toporow Władimir. 1995. Mit. Rytuał. Symbol. Obraz. Wybrane badania z zakresu mitopoetyki. Moskwa: Wydawnicza Grupa Progress „Kultara”.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-08

Numer

Dział

Artykuły