Polisemia werbalna w gwarach

http://doi.org/10.26485/RKJ/2017/64/4

Autor

  • Izabela Ejsmunt-Wieczorek Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki

Abstrakt

  Podjęty w artykule temat wpisuje się w trwającą od lat dyskusję językoznawców dotyczącą problemu definiowania zjawiska wieloznaczności w języku oraz stawiania granic między polisemią a monosemią. Zagadnienia te były kilkakrotnie poruszane w odniesieniu do polszczyzny ogólnej oraz historycznej, natomiast problem wyrazów polisemantycznych w gwarach, w szczególności derywatów czasownikowych, nie był jak dotąd szeroko opisywany. Za przyczynę takiego stanu rzeczy uznaje się fragmentaryczność danych leksykograficznych oraz stosunkowo niewielkie zaawansowanie prac nad słowotwórstwem gwarowym. Celem artykułu jest pokazanie mechanizmów powstawania polisemii werbalnej w gwarach na podstawie dostępnych źródeł gwarowych oraz porównanie tego stanu z polszczyzną historyczną.

Pobrania

Opublikowane

— zaktualizowane 2018-12-08

Jak cytować

Ejsmunt-Wieczorek, I. (2018). Polisemia werbalna w gwarach: http://doi.org/10.26485/RKJ/2017/64/4. Rozprawy Komisji Językowej, 64, 43–57. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/141

Numer

Dział

Artykuły