Zakres wpływów wschodniosłowiańskich w polszczyźnie północnokresowej – wpływy białoruskie

-

Autor

  • Iryda Grek-Pabisowa Emerytowana profesor Instytutu Slawistyki PAN
  • Małgorzata Ostrówka Instytut Slawistyki PAN

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/66/9

W artykule została przedstawiona krótka historia kształtowania się języka polskiego na obszarze dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli na terenach dzisiejszej Białorusi, Litwy i południowo-wschodniej części Łotwy – Łatgalii (dawne Inflanty Polskie). W związku z tym, iż język polski pozostawał tam w stałym kontakcie z językami białoruskim, litewskim, później także rosyjskim, na przestrzeni wieków ustaliły się w nim liczne cechy zaczerpnięte właśnie z tych kodów. Najstarsze i najliczniejsze są lituanizmy i białorutenizmy. Artykuł zawiera przegląd najbardziej typowych cech białoruskich z zakresu fonetyki, fleksji, słowotwórstwa, składni i leksyki. Zostały one zestawione w postaci tabel, co dało możliwość pokazania ich obecności (lub braku) w sposób chronologiczny i terytorialny: w polszczyźnie wileńskiej zbadanej przez H. Turską przed II wojną światową, w polszczyźnie kowieńskiej opracowanej przez H. Karaś na przełomie XX i XXI wieku oraz na pozostałym obszarze w oparciu o materiał zebrany w Słowniku mówionej polszczyzny północnokresowej. Wymienione zostały zapożyczenia białoruskie regularnie występujące w polszczyźnie północnokresowej, recesywne oraz te, które wyszły z użycia wraz z zanikiem oznaczanych przez nie desygnatów.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Grek-Pabisowa, I., & Ostrówka, M. (2019). Zakres wpływów wschodniosłowiańskich w polszczyźnie północnokresowej – wpływy białoruskie: -. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 141–161. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/271

Numer

Dział

Artykuły