"Ile batów dostałeś na fortepianie?" – O neosemantyzmach odzwierciedlających rzeczywistość obozu koncentracyjnego na Majdanku

Słowa kluczowe: językoznawstwo, neosemantyzm, lagerszpracha, język obozu koncentracyjnego, Majdanek

Abstrakt

Artykuł dotyczy neosemantyzmów (neologizmów znaczeniowych), które powstały i którymi posługiwały się osoby przebywające w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Pierwszą część opracowania stanowi przybliżenie historii lagru KL Lublin (Majdanek) wraz z charakterystyką nieludzkich warunków egzystencji, jakie w nim panowały. Wyjaśniony został również termin lagerszpracha (język obozowy). Na język obozowy składają się zapożyczenia, neologizmy słowotwórcze i znaczeniowe oraz frazeologizmy. Scharakteryzowano również bazę materiałową, złożoną z tekstów pisanych i mówionych, opublikowanych i nieopublikowanych. Część zasadnicza pracy to przedstawienie i analiza neosemantyzmów używanych przez osadzonych na Majdanku. W celu lepszego zobrazowania lagrowej rzeczywistości jednostki zostały zaprezentowane w grupach tematycznych, które stanowiły: „nazwy osób”, „nazwy miejsc”, „nazwy tortur, kar i sposobów znęcania się nad więźniami”, „nazwy narzędzi tortur” oraz „nazwy odzieży”. Biorąc pod uwagę mechanizm neosemantyzacji, jednostki te powstawały na zasadzie metaforyzacji, metonimizacji lub poprzez zawężenie znaczenia. Neosemantyzmy stanowiły istotną część języka obozowego. Pełniły przede wszystkim funkcje nominacyjne. Poprzez te jednostki więźniowie wyrażali również swoje emocje, stosunek do osób, przedmiotów i otaczającej ich rzeczywistości obozowej.

Bibliografia

Buttler Danuta, 1978, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Jagoda Zenon, Kłodziński Stanisław, Masłowski Jan, Wesołowska Danuta, red., Słownik oświęcimski. (Makieta), 1978, A–B, „Przegląd Lekarski”, nr 1, s. 80– 94; 1984, C–Ć, „Przegląd Lekarski” nr 1, s. 62–67; 1985, D, „Przegląd Lekarski”, nr 1, s. 56–63; 1986, E, Ł, Ż, „Przegląd Lekarski”, nr 1, s. 45–60; 1987, G, „Przegląd Lekarski”, nr 1, s. 44–67; 1988, H, „Przegląd Lekarski”, nr 1, s. 24– 46; 1989, I–J, „Przegląd Lekarski”, nr 1, s. 66–85; 1990, L, „Przegląd Lekarski”, nr 1, s. 77–99; 1991, M, „Przegląd Lekarski”, nr 1, s. 39–76.

Kania Stanisław, 1984, Przegląd podstawowych zagadnień leksykologii, w: S. Kania, J. Tokarski, Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 128–244.

Kość Józef, 1980, Uwagi o języku więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku [Bemerkungen zur Sprache der Häftlinge im Konzentrationslager Majdanek], „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 288–295.

Kranz Tomasz, 2007, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin.

Kuraszkiewicz Władysław, 1947, Język polski w obozie koncentracyjnym, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

Marszałek Józef, 1991, Geneza i budowa obozu, w: T. Mencel, red., Majdanek 1941–1944, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, s. 39–58.

Murawska Zofia, 1991, Warunki egzystencji więźniów, w: T. Mencel, red., Majdanek 1941–1944, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, s. 129–170.

Oschlies Wolf, 1982, Sprache und Sprechen im Konzentrationslager /1–VII/, „Allgemeine Jüdische Wochenzeitung”, nr 7, 12 II 1982, s. 5–6; nr 9, 26 II 1982, s. 4; nr 15, 9 IV 1982, s. 5; nr 20, 14 V 1982, s. 4; nr 32, 6 VIII 1982, s. 5; nr 34, 20 VIII 1982, s. 5; nr 44, 29 X 1982, s. 4.

Oschlies Wolf, 1986, Lagerszpracha. Soziolinguistische Bemerkungen zu KZ- -Sprachkonventionen, „Muttersprache. Zeitschrift zur Pflege und Erforschung der Deutschen Sprache”, Bd. 96, Hf. 1–2, s. 98–106.

Pacuła Jarosław, 2010, Auschwitz – słowa i milczenie. Studium leksykalno-semantyczne, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.

Państwowe Muzeum na Majdanku, b.d., Część więźniarska, http://www.majdanek.eu/pl/history/zabudowa_obozu/4 (dostęp: 6.09.2022).

Państwowe Muzeum na Majdanku, b.d., Kary i szykany, http://www.majdanek.com.pl/obozy/majdanek/kary_i_szykany.html (dostęp: 4.07.2022).

Przybylska Renata, 2003, Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Puzynina Jadwiga, 2017, Katyń: słowo – symbol, https://wiez.pl/2017/11/14/katyn-slowo-symbol/ (dostęp: 6.10.2022).

Wesołowska Danuta, 1978, Neosemantyzmy współczesnego języka polskiego, „Rozprawy Habilitacyjne”, nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Wesołowska Danuta, 1996, Słowa z piekieł rodem. Lagerszpracha. Totalitaryzm i język, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Wesołowska Danuta, 2002, Język lagrów a język łagrów. Badania; założenia badawcze, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica I”, s. 409–420.

Wiśniewska Anna, 1991, Praca więźniów, w: T. Mencel, red., Majdanek 1941–1944, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, s. 171–194.

Wiśnioch Maria, 2018, Miejsce pamięci i muzeum na Majdanku. Przewodnik po obiektach historycznych, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin.

Opublikowane
2022-12-28
Dział
Artykuły