WSKAZÓWKI REDAKCYJNE

§ 1. Rozprawy | Artykuły

§ 2. Recenzje naukowe

§ 3. Materiały do Słownika rodzajów i gatunków literackich | Hasła

§ 4. Eseje

§ 5. Miscellanea | Inne teksty

 

§ 1. Rozprawy | Artykuły

1) Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale 20–40 tysięcy znaków ze spacjami (liczone wraz z przypisami, ale bez bibliografii, słów kluczowych i abstraktów).

2) Do tekstu należy dołączyć:

 • informacje o autorze (imię i nazwisko, afiliacja: nazwa jednostki, uniwersytetu, adres jednostki afiliującej, identyfikator ORCID);
 • adres e-mail autora;
 • abstrakt w języku angielskim (200–300 słów);
 • słowa kluczowe w języku angielskim (maksymalnie 5 haseł).

3) Formatowanie tekstu:

 • czcionka: Arial, rozmiar 12 pkt.; w przypisach dolnych: 10 pkt.; odstęp między wersami: 1,5 wiersza, odstęp w przypisach: 1 wiersz; marginesy standardowe: 2,5 cm;
 • tekst powinien być wyjustowany;­­
 • tytuł powinien być pogrubiony, podobnie śródtytuły;
 • wyróżnienia w tekście sygnalizujemy za pomocą tekstu rozstrzelonego;
 • wielokropki wstawiamy za pomocą skrótu „Alt+.”;
 • nie stosujemy tzw. twardych spacji i miękkich enterów;
 • podając przedział stron, używamy półpauzy (–), nie dywizu (-), np. „(Kotarbiński 1995: 17–21)”; podobnie w przypadku przedziału lat, np. „w latach 1911–1915”;
 • w przypadku nazwisk dwuczłonowych stosujemy dywiz (-);
 • nie używamy spacji ani tabulatorów do robienia wcięć akapitowych, do przenoszenia wiszących spójników, do justowania/wyrównywania tekstu itd. Spacja powinna pozostać wyłącznie znakiem odstępu!
 • nie wprowadzamy wcięć akapitowych po poszczególnych podtytułach, a także po cytatach blokowych,
 • nie stosujemy stylów ani bibliografii automatycznej.

4) Tytuł artykułu należy podać w językach polskim i angielskim. Prosimy nie zapisywać tytułu wersalikami ani nie dodawać do niego przypisów.

5) Przypisy bibliograficzne:

 • prosimy stosować przypisy wewnątrztekstowe. Należy umieszczać je
  w sposób następujący w tekście głównym:
 • Jeśli odnosimy się do publikacji, która ma jednego autora, podajemy nazwisko, rok wydania oraz (po dwukropku) numery stron, np. (Kotarbiński 1987: 375).
 • W przypadku powoływania się w tekście na różne publikacje danego autora wydane w tym samym roku, w przypisach należy wprowadzić dodatkowe oznaczenia literowe (bez spacji po roku wydania), np. (Janion 2003a: 201), (Janion 2003b: 45) (te same oznaczenia powinny znaleźć się w bibliografii).
 • W przypadku umieszczania w nawiasie kilku publikacji, należy uszeregować je chronologicznie, a w dalszej kolejności alfabetycznie, np. (Markowski 1995; Janion 1998; Janion 2003; Markowski 2003; Balcerzan 2017).
 • W przypadku, gdy powołujemy się na wypowiedź autora X, zacytowaną
  w książce autora Y, należy dodać skrót „cyt. za”, np. (A. Gajewska, cyt. za: Nycz 1998: 27).
 • W przypadku, gdy nie cytujemy, a parafrazujemy myśl autora, również należy zamieścić informację bibliograficzną w przypisie wewnątrztekstowym.
 • W przypadku odwoływania się do pracy pod redakcją w przypisie podajemy nie nazwisko autora, a tytuł zbioru, np. (Wokół genologii… 2002: 43).
 • Podane zasady odnoszą się także do publikacji internetowych; w przypadku braku strony oraz roku danej publikacji, należy umieścić w przypisie skrót b.s. lub b.r. Przy publikacjach internetowych w bibliografii należy dodać na końcu datę dostępu w nawiasie kwadratowym [dostęp: 15.10.2020].
 • oprócz przypisów bibliograficznych można stosować także przypisy dolne, wyjaśniające, zawierające komentarze do tekstu. Rozmiar czcionki w przypisach dolnych: 10 pkt., interlinia: 1 pkt. Jeśli przypis wypada na końcu zdania, znak interpunkcyjny należy umieścić po przypisie, zaś w cytatach blokowych – przed przypisem.

6) Bibliografia:

 • na końcu tekstu powinna być umieszczona nienumerowana bibliografia pozycji odnoszących się do artykułu, wg wzoru: nazwisko, imię, rok wydania w nawiasie, tytuł publikacji (w przypadku publikacji obcojęzycznych także informacja o autorze tłumaczenia), nazwa wydawnictwa, miejsce wydania;
 • stosujemy skróty zgodne z językiem publikacji (nie źródła), np. [w:], [in:], s., p., t., vol.;
 • podajemy w bibliografii pełne imię autora, na dalszych pozycjach zaś (w przypadku tłumaczeń, redakcji, opracowań) – jedynie inicjał imienia;
 • pozycje bibliografii powinny być uporządkowane alfabetycznie według nazwiska autorów (z wyjątkiem prac zbiorowych, w których pierwszym elementem opisu bibliograficznego jest tytuł); prace jednego autora należy uporządkować według lat wydania, od najstarszych do najnowszych.

Przykłady:

 • Obirek Stanisław (2010), Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów (2003), red. G. Godlewski, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Tekst w sieci, t. 1, Tekst, język, gatunki (2009), red. D. Ulicka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Pruszczyński Robert (2007), Kicz i kamp. Notatki z rozważań o terminologii [w:] Lektury inności, red. M. Dąbrowski, R. Pruszczyński, Dom wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Baudrillard Jean (2005a), Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Bakuła Bogusław (2006), Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie”, nr 6.
 • Kołodziejczyk Piotr (2002), Funkcjonalizm jako filozoficzna podstawa teorii Sztucznej Inteligencji, www.kognitywistyka.net/artykuly/pk-fjfptsi.pdf [dostęp: 12.04.2014].
 • Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł (2006), Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Znak, Kraków.

7) Cytaty:

 • krótkie cytaty (do 3 zdań) można umieszczać w tekście głównym, ujmując je w cudzysłów;
 • do oznaczenia cytatów w cytacie (cytatów drugiego stopnia) stosujemy cudzysłów ostrokątny (» «);
 • dłuższe fragmenty powinny zostać wyodrębnione z tekstu głównego (rozmiar czcionki w cytatach blokowych: 10), bez wcięcia akapitowego w pierwszym wersie.

8) Wyrazy i wyrażenia w językach obcych, funkcjonujące na zasadzie cytatu, należy zapisywać kursywą.

9) Wszystkie ilustracje powinny być podpisane (powinny zawierać przede wszystkim informację na temat źródła ilustracji i licencji). Fotografie należy dostarczyć w postaci cyfrowej, w formacie JPG (300 DPI); niezbędna jest także stosowna informacja o zgodzie autora na wykorzystanie ilustracji (chyba że fotografia wykonana została przez autora artykułu lub pochodzi ze źródła nieobjętego prawami autorskimi, lub została opatrzona odpowiednią licencją CC).

10) Wszystkie tabele muszą być ponumerowane, opatrzone odpowiednim tytułem
i informacją o źródle; podobnie wykresy.

11) Raz jeszcze przypominamy o nieużywaniu spacji i tabulatorów do robienia wcięć akapitowych, do przenoszenia wiszących spójników, do justowania/wyrównywania tekstu itd. Spacja powinna pozostać wyłącznie znakiem odstępu!

Teksty przygotowane niezgodnie z podanymi wskazówkami nie będą przyjmowane.

 

§ 2. Recenzje naukowe

1) Objętość recenzji nie powinna przekraczać 10 tysięcy znaków ze spacjami.

2) Tytuł recenzji powinien zawierać następujące informacje o recenzowanej publikacji: imię i nazwisko autora, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, liczba stron, np.: Dorota Korwin-Piotrowska, Białe znaki. Milczenie w strukturze oraz znaczeniu utworów narracyjnych (na przykładach z polskiej prozy współczesnej), Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, ss. 317.

3) Formatowanie tekstu:

 • czcionka: Arial, rozmiar 12 pkt.; w przypisach dolnych: 10 pkt.; odstęp między wersami: 1,5 wiersza, odstęp w przypisach: 1 wiersz; marginesy standardowe: 2,5 cm;
 • tekst powinien być wyjustowany;­­
 • tytuł powinien być pogrubiony, podobnie śródtytuły;
 • wyróżnienia w tekście sygnalizujemy za pomocą tekstu rozstrzelonego;
 • wielokropki wstawiamy za pomocą skrótu „Alt+.”;
 • nie stosujemy tzw. twardych spacji i miękkich enterów;
 • podając przedział stron, używamy półpauzy (–), nie dywizu (-), np. „(Kotarbiński 1995: 17–21)”; podobnie w przypadku przedziału lat, np. „w latach 1911–1915”;
 • w przypadku nazwisk dwuczłonowych stosujemy dywiz (-);
 • nie używamy spacji ani tabulatorów do robienia wcięć akapitowych, do przenoszenia wiszących spójników, do justowania/wyrównywania tekstu itd. Spacja powinna pozostać wyłącznie znakiem odstępu!
 • nie wprowadzamy wcięć akapitowych po poszczególnych podtytułach, a także po cytatach blokowych.

4) Cytaty:

 • w przypadku cytowania fragmentów recenzowanej publikacji, należy w nawiasie okrągłym umieścić wyłącznie numer strony/numery stron, np. (s. 15; s. 20–21), bez stosowania przypisu;
 • można stosować przypisy dolne, wyjaśniające, zawierające komentarze do tekstu. Rozmiar czcionki w przypisach dolnych: 10 pkt., interlinia: 1 pkt. Jeśli przypis wypada na końcu zdania, znak interpunkcyjny należy umieścić po przypisie, zaś w cytatach blokowych – przed przypisem;
 • krótkie cytaty (do 3 zdań) można umieszczać w tekście głównym, ujmując je w cudzysłów;
 • do oznaczenia cytatów w cytacie (cytatów drugiego stopnia) stosujemy cudzysłów ostrokątny (» «);
 • dłuższe fragmenty powinny zostać wyodrębnione z tekstu głównego (rozmiar czcionki w cytatach blokowych: 10), bez wcięcia akapitowego w pierwszym wersie.

5) Wyrazy i wyrażenia w językach obcych, funkcjonujące na zasadzie cytatu, należy zapisywać kursywą.

6) Nazwisko autora recenzji należy umieścić na końcu, wraz z afiliacją i ORCID.

Teksty przygotowane niezgodnie z podanymi wskazówkami nie będą przyjmowane.

 

§ 3. Materiały do słownika | Hasła

1) Objętość hasła powinna mieścić się w przedziale 9–20 tysięcy znaków ze spacjami (liczone bez bibliografii).

2) Do tekstu należy dołączyć:

 • informacje o autorze (imię i nazwisko, afiliacja: nazwa katedry/zakładu, uniwersytetu, adres jednostki afiliującej, identyfikator ORCID);
 • adres e-mail autora;
 • bibliografię.

3) Tytuł równa się opisywanemu pojęciu/gatunkowi. W haśle powinien być użyty w podstawowej formie tylko w tytule, zaś w dalszej części tekstu używamy skrótu – pierwszej litery lub liter, np. „pastisz”, dalej „p.”; „strumień świadomości”, dalej „s.ś.”. Nie dotyczy to przypadku, gdy w nazwie tej zachodziły zmiany lub gdy przywołujemy jej obcojęzyczne brzmienie.

4) Hasło powinno być skonstruowane zgodnie z ogólnymi zasadami konstruowania haseł słownikowych – zob. Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Warszawa 2012; Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński i in., Wrocław 2008.

5) Formatowanie tekstu:

 • czcionka: Arial, rozmiar 12 pkt.; w przypisach dolnych: 10 pkt.; odstęp między wersami: 1,5 wiersza; marginesy standardowe: 2,5 cm;
 • tekst powinien być wyjustowany;­­
 • tytuł powinien być pogrubiony, podobnie śródtytuły;
 • wyróżnienia w tekście sygnalizujemy za pomocą tekstu rozstrzelonego;
 • wielokropki wstawiamy za pomocą skrótu „Alt+.”;
 • nie stosujemy tzw. twardych spacji i miękkich enterów;
 • podając przedział stron, używamy półpauzy (–), nie dywizu (-), np. „(Kotarbiński 1995: 17–21)”; podobnie w przypadku przedziału lat, np. „w latach 1911–1915”;
 • w przypadku nazwisk dwuczłonowych stosujemy dywiz (-);
 • nie używamy spacji ani tabulatorów do robienia wcięć akapitowych, do przenoszenia wiszących spójników, do justowania/wyrównywania tekstu itd. Spacja powinna pozostać wyłącznie znakiem odstępu!
 • nie wprowadzamy wcięć akapitowych po poszczególnych podtytułach ani częściach haseł.

6) Przypisy bibliograficzne: prosimy stosować wyłącznie przypisy wewnątrztekstowe. Należy umieszczać je w sposób następujący w tekście głównym:

 • Jeśli odnosimy się do publikacji, która ma jednego autora, podajemy nazwisko, rok wydania oraz (po dwukropku) numery stron, np. (Kotarbiński 1987: 375).
 • W przypadku powoływania się w tekście na różne publikacje danego autora wydane w tym samym roku, w przypisach należy wprowadzić dodatkowe oznaczenia literowe (bez spacji po roku wydania), np. (Janion 2003a: 201), (Janion 2003b: 45) (te same oznaczenia powinny znaleźć się w bibliografii).
 • W przypadku umieszczania w nawiasie kilku publikacji, należy uszeregować je chronologicznie, a w dalszej kolejności alfabetycznie, np. (Markowski 1995; Janion 1998; Janion 2003; Markowski 2003; Balcerzan 2017).
 • W przypadku, gdy powołujemy się na wypowiedź autora X, zacytowaną
  w książce autora Y, należy dodać skrót „cyt. za”, np. (A. Gajewska, cyt. za: Nycz 1998: 27).
 • W przypadku, gdy nie cytujemy, a parafrazujemy myśl autora, również należy zamieścić informację bibliograficzną w przypisie wewnątrztekstowym.
 • W przypadku odwoływania się do pracy pod redakcją w przypisie podajemy nie nazwisko autora, a tytuł zbioru, np. (Wokół genologii… 2002: 34).
 • Podane zasady odnoszą się także do publikacji internetowych; w przypadku braku strony oraz roku danej publikacji, należy umieścić w przypisie skrót b.s. lub b.r. Przy publikacjach internetowych w bibliografii należy dodać na końcu datę dostępu
  w nawiasie kwadratowym.
 • Prosimy o niestosowanie przypisów dolnych.

7) Prosimy o niewyodrębnianie tzw. cytatów blokowych. W przypadku miejsc problematycznych prosimy o zaznaczenie danego obszaru w tekście i konsultację z Redakcją.

8) Bibliografia:

 • na końcu tekstu powinna być umieszczona nienumerowana bibliografia pozycji odnoszących się do artykułu, wg wzoru: nazwisko, imię, rok wydania
  w nawiasie, tytuł publikacji (w przypadku publikacji obcojęzycznych także informacja o autorze tłumaczenia), nazwa wydawnictwa, miejsce wydania;
 • prosimy o stosowanie skrótów zgodnych z językiem publikacji, np. [w:], [in:], s., p., t., vol.

Przykłady:

 • Obirek Stanisław (2010), Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów (2003), red. G. Godlewski, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Tekst w sieci, t. 1, Tekst, język, gatunki (2009), red. D. Ulicka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Pruszczyński Robert (2007), Kicz i kamp. Notatki z rozważań o terminologii [w:] Lektury inności, red. M. Dąbrowski, R. Pruszczyński, Dom wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Baudrillard Jean (2005a), Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Bakuła Bogusław (2006), Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie”, nr 6.
 • Kołodziejczyk Piotr (2002), Funkcjonalizm jako filozoficzna podstawa teorii Sztucznej Inteligencji, www.kognitywistyka.net/artykuly/pk-fjfptsi.pdf [dostęp: 12.04.2014].
 • Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł (2006), Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Znak, Kraków.

 

 • prosimy o podawanie w bibliografii imienia autora, na dalszych pozycjach zaś (w przypadku tłumaczeń, redakcji, opracowań) – jedynie inicjału imienia;
 • pozycje bibliografii powinny być uporządkowane alfabetycznie według nazwiska autorów (z wyjątkiem prac zbiorowych, w których pierwszym elementem opisu bibliograficznego jest tytuł); prace jednego autora należy uporządkować według lat wydania, od najstarszych do najnowszych.

9) Cytaty należy umieszczać w tekście głównym, ujmując je w cudzysłów. Do oznaczenia cytatów w cytacie (cytatów drugiego stopnia) stosujemy cudzysłów ostrokątny (» «).

10) Wyrazy i wyrażenia w językach obcych, funkcjonujące na zasadzie cytatu, należy zapisywać kursywą.

11) Raz jeszcze przypominamy o nieużywaniu spacji i tabulatorów do robienia wcięć akapitowych, do przenoszenia wiszących spójników, do justowania/wyrównywania tekstu itd. Spacja powinna pozostać wyłącznie znakiem odstępu!

Teksty przygotowane niezgodnie z podanymi wskazówkami nie będą przyjmowane.

 

§ 4. Eseje

1) Objętość eseju nie powinna przekraczać 25 tysięcy znaków ze spacjami.

2) Esej powinien mieć tytuł oraz podział na części lub paragrafy (tytułowane bądź nie) możliwe do graficznego wyodrębnienia, ponadto: abstrakt w języku angielskim (200–300 słów) oraz słowa kluczowe w języku angielskim (maksymalnie 5 haseł).

3) Formatowanie tekstu:

 • czcionka: Arial, rozmiar 12 pkt.; w przypisach dolnych: 10 pkt.; odstęp między wersami: 1,5 wiersza; marginesy standardowe: 2,5 cm;
 • tekst powinien być wyjustowany;­­
 • tytuł powinien być pogrubiony, podobnie śródtytuły;
 • wyróżnienia w tekście sygnalizujemy za pomocą tekstu rozstrzelonego;
 • wielokropki wstawiamy za pomocą skrótu „Alt+.”;
 • nie stosujemy tzw. twardych spacji i miękkich enterów;
 • podając przedział stron, używamy półpauzy (–), nie dywizu (-), np. „(Kotarbiński 1995: 17–21)”; podobnie w przypadku przedziału lat, np. „w latach 1911–1915”;
 • w przypadku nazwisk dwuczłonowych stosujemy dywiz (-);
 • nie używamy spacji ani tabulatorów do robienia wcięć akapitowych, do przenoszenia wiszących spójników, do justowania/wyrównywania tekstu itd. Spacja powinna pozostać wyłącznie znakiem odstępu!
 • nie wprowadzamy wcięć akapitowych po poszczególnych podtytułach, a także po cytatach blokowych.

4) Cytaty:

 • można stosować przypisy dolne, wyjaśniające, zawierające komentarze do tekstu. Rozmiar czcionki w przypisach dolnych: 10 pkt., interlinia: 1 pkt. Jeśli przypis wypada na końcu zdania, znak interpunkcyjny należy umieścić po przypisie, zaś w cytatach blokowych – przed przypisem;
 • krótkie cytaty (do 3 zdań) można umieszczać w tekście głównym, ujmując je w cudzysłów;
 • do oznaczenia cytatów w cytacie (cytatów drugiego stopnia) stosujemy cudzysłów ostrokątny (» «);
 • dłuższe fragmenty powinny zostać wyodrębnione z tekstu głównego (rozmiar czcionki w cytatach blokowych: 10), bez wcięcia akapitowego w pierwszym wersie.

5) Wyrazy i wyrażenia w językach obcych, funkcjonujące na zasadzie cytatu, należy zapisywać kursywą.

6) Nazwisko autora eseju należy umieścić na końcu tekstu wraz z afiliacją, numerem ORCID oraz krótkim biogramem.

7) Można dołączyć bibliografię – przygotowaną zgodnie ze wskazówkami zawartymi w części dotyczącej działu Rozprawy.

8) Raz jeszcze przypominamy o nieużywaniu spacji i tabulatorów do robienia wcięć akapitowych, do przenoszenia wiszących spójników, do justowania/wyrównywania tekstu itd. Spacja powinna pozostać wyłącznie znakiem odstępu!

Teksty przygotowane niezgodnie z podanymi wskazówkami nie będą przyjmowane.

 

§ 5. Miscellanea | Inne teksty

1) Brane pod uwagę są następujące rodzaje tekstów:

 • teksty przeglądowe;
 • zapisy dyskusji panelowych, debat, seminariów itp.;
 • sprawozdania z konferencji i innych wydarzeń naukowych;
 • teksty okolicznościowe (jubileuszowe, laudacyjne);
 • inne teksty za zgodą Redakcji.

2) Objętość tego typu tekstów nie powinna przekraczać 25 tysięcy znaków ze spacjami.

3) Formatowanie tekstu:

 • czcionka: Arial, rozmiar 12 pkt.; w przypisach dolnych: 10 pkt.; odstęp między wersami: 1,5 wiersza; marginesy standardowe: 2,5 cm;
 • tekst powinien być wyjustowany;­­
 • tytuł powinien być pogrubiony, podobnie śródtytuły;
 • wyróżnienia w tekście sygnalizujemy za pomocą tekstu rozstrzelonego;
 • wielokropki wstawiamy za pomocą skrótu „Alt+.”;
 • nie stosujemy tzw. twardych spacji i miękkich enterów;
 • podając przedział stron, używamy półpauzy (–), nie dywizu (-), np. „(Kotarbiński 1995: 17–21)”; podobnie w przypadku przedziału lat, np. „w latach 1911–1915”;
 • w przypadku nazwisk dwuczłonowych stosujemy dywiz (-);
 • nie używamy spacji ani tabulatorów do robienia wcięć akapitowych, do przenoszenia wiszących spójników, do justowania/wyrównywania tekstu itd. Spacja powinna pozostać wyłącznie znakiem odstępu!
 • nie wprowadzamy wcięć akapitowych po poszczególnych podtytułach, a także po cytatach blokowych.

4) Cytaty:

 • można stosować przypisy dolne, wyjaśniające, zawierające komentarze do tekstu. Rozmiar czcionki w przypisach dolnych: 10 pkt., interlinia: 1 pkt. Jeśli przypis wypada na końcu zdania, znak interpunkcyjny należy umieścić po przypisie, zaś w cytatach blokowych – przed przypisem;
 • krótkie cytaty (do 3 zdań) można umieszczać w tekście głównym, ujmując je w cudzysłów;
 • do oznaczenia cytatów w cytacie (cytatów drugiego stopnia) stosujemy cudzysłów ostrokątny (» «);
 • dłuższe fragmenty powinny zostać wyodrębnione z tekstu głównego (rozmiar czcionki w cytatach blokowych: 10), bez wcięcia akapitowego w pierwszym wersie.

5) Wyrazy i wyrażenia w językach obcych, funkcjonujące na zasadzie cytatu, należy zapisywać kursywą.

6) Tekst powinien mieć tytuł lub/i opis, np. „Zapis dyskusji panelowej z udziałem…”. Nazwisko autora tekstu/sprawozdawcy należy umieścić na końcu tekstu wraz z numerem ORCID i afiliacją.

7) Można dołączyć bibliografię – przygotowaną zgodnie ze wskazówkami zawartymi w części dotyczącej działu Rozprawy.

8) Raz jeszcze przypominamy o nieużywaniu spacji i tabulatorów do robienia wcięć akapitowych, do przenoszenia wiszących spójników, do justowania/wyrównywania tekstu itd. Spacja powinna pozostać wyłącznie znakiem odstępu!

Teksty przygotowane niezgodnie z podanymi wskazówkami nie będą przyjmowane.