15 lat „Studiów Wyborczych”

Bibliografia

Alesina Alberto, Roubini Nouriel, Cohen Gerald D. 1997. Political Cycles and the Macroeconomy. Cambridge: Cambridge University Press.

Antoszewski Andrzej. 2014. „Przedterminowe wybory parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej. Model normatywny, przyczyny i konsekwencje”. Studia Wyborcze 17.

Bień-Kacała Agnieszka. 2018. „Polski przypadek judicialization of politics. Wpływ na prawo Wyborcze”. Studia Wyborcze 25.

Chludziński Bartłomiej, Complak Krystian. 2007. „Spotkanie eksperckiej grupy doradczej opracowującej pierwszy ogólnoświatowy podręcznik o rozstrzygnięciu sporów wyborczych, Sztokholm, 17–18 września 2007 roku”. Studia Wyborcze 4.

Chruściak Ryszard. 2011. „Uwagi recenzyjne na tle dziesięciu tomów Studiów Wyborczych (2006–2010)”. Studia Wyborcze 11.

Complak Krystian. 2008. „Zdanie odrębne M.A. Rodrígueza Rijo do uchwały Centralnej Rady Wyborczej Dominikany z 7.04.2008 r.”. Studia Wyborcze 6.

Filip Jan. 2009. „W poszukiwaniu nowych dróg dla głosowania i ich wpływ na aktywność wyborców„. Studia Wyborcze 7.

Hołub Adam. 2009. „Wybory 2007 – tydzień powyborczy na łamach najważniejszych dzienników o zasięgu ogólnokrajowym (raport)”. Studia Wyborcze 8.

Jurewicz Justyna. 2006. „Przestępstwa przeciwko wyborom i referendom z rozdziału XXXI Kodeksu Karnego”. Studia Wyborcze 2.

Kryszeń Grzegorz. 2018. „Uczciwość wyborów jako zasada prawa wyborczego”. Studia Wyborcze 21.

Kurowski Krzysztof. 2015. „Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt K 51/12

Michalak Bartłomiej. 2015. „Mieszane systemy wyborcze: hybryda czy nowa rodzina systemów wyborczych?ˮ Studia Wyborcze 19.

Olechno Artur. 2016. „Multidyscyplinarność Studiów Wyborczych”. Studia Wyborcze 21.

Peszyński Wojciech. 2012. „Personalne aspekty rywalizacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza zjawiska „jeżdżenia na gapę” na wybranych przykładachˮ. Studia Wyborcze 13.

Przeworski Adam. 1998. Demokracja i rynek. W Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. Red. J. Szczupaczyński. Tom 2. Warszawa: Scholar.

Przeworski Adam. 2019. Crises of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Rakowska-Trela Anna. 2014. „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 10 listopada 2011 r., sygn. Akt III SW 102/11ˮ. Studia Wyborcze 14.

Rakowska-Trela Anna. 2016. „Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie sygn. akt P 5/14ˮ. Studia Wyborcze 22.

Rakowski Maciej. 2012. „Lokomotywy czy odkurzacze? – O wynikach liderów list wyborczych. Polemika z Wojciechem Peszyńskimˮ. Studia Wyborcze 13.

Roguska Beata, Zbieranek Jarosław. 2011. „Polacy o prawie wyborczym i mechanizmach kampanii. Badania przed wyborami parlamentarnymi 2011 rokuˮ. Studia Wyborcze 11.

Rulka Marcin. 2009. „Progi wyborcze – analiza prawnoporównawczaˮ. Studia Wyborcze 8.

Rulka Marcin. 2012. „Australia: orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie prawa do głosowania więźniów (sygn. HCA 43)ˮ. Studia Wyborcze 13.

Rulka Marcin. 2015. „Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Conference for e-Democracy and open Government), Krems (Austria), 20–22 maja 2015 rokuˮ. Studia Wyborcze 20.

Sarnecki Paweł. 1996. „O pojęciu „kodeks” i procedurze rozstrzygania o jego zakresie oraz w sprawie trybu nowelizacji kodeksówˮ. Przegląd Sejmowy 2

Składowski Konrad. 2008. „Ordynacja do Parlamentu Europejskiego (kilka uwag de lege ferenda)ˮ. Studia Wyborcze 5.

Skotnicki Krzysztof. 2011. Przebieg prac nad kodeksem wyborczym. W Kodeks wyborczy. Wstępna ocena. Red. K. Skotnicki. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Sułkowski Jarosław. 2008. „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1 października 2007 r. (sygn. akt III SW 7/07) w przedmiocie odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborcząˮ. Studia Wyborcze 5.

Sułkowski Jarosław. 2009. „Wyrok Sądu Konstytucyjnego Republiki Węgierskiej w sprawie konstytucyjności ciszy wyborczej oraz ośmiodniowego zakazu publikacji przedwyborczych sondaży opinii publicznej (sygn. 6/2007 (II. 27.) AB)ˮ. Studia Wyborcze 7.

Uziębło Piotr. 2015. „Problemy prawa wyborczego w publikacjach „Studiów Wyborczych”. Studia Wyborcze 20.

Wąsik Damian. 2015. „Przestępczość wyborcza w Republice Federalnej Niemiec – model ochrony prawnokarnej wyborów, charakter zjawiska i skala zagrożeniaˮ. Studia Wyborcze 19.

Zakaria Fareed. 1997. „The Rise of Illiberal Democracyˮ. Foreign Affairs 6 (76).

http://www.journals.elsevier.com/electoral-studies/ (dostęp 28.01.2021).

https://konstytucyjny.pl/anna-rakowska-trela-m-komorowski-nie-mogl-juz-zostac-zgloszony-za-w-miejsce-zmarlego-k-morawieckiego/ (dostęp 20.01.2021).

www.pkw.gov.pl

Opublikowane
2021-08-19
Dział
Artykuł recenzyjny