Ocena funkcjonalności zmian wprowadzonych do Kodeksu wyborczego w 2018 roku w świetle doświadczeń wyborów samorządowych

Słowa kluczowe: prawo wyborcze, kodeks wyborczy, wybory samorządowe, administracja wyborcza

Abstrakt

Celem artykułu jest dokonanie oceny funkcjonalności zmian wprowadzonych do Kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, które istotnie zmieniły polskie prawo wyborcze zarówno w treści o charakterze politycznym, organizacyjnym, jak i w zakresie przejrzystości oraz uczciwości procesu wyborczego. Najważniejsze z nich dotyczyły funkcjonowania administracji wyborczej… (zwiększenie liczby komisarzy wyborczych, powołanie Korpusu Urzędników Wyborczych oraz podwójnej liczby obwodowych komisji wyborczych przy jednoczesnym uprzywilejowaniu dużych komitetów wyborczych w procesie zgłaszania kandydatów do tych komisji), warunków ważności głosu (nowa definicja znaku „x”), zmniejszenia maksymalnej liczby kandydatów na karcie do głosowania oraz wprowadzenia instytucji obserwatora społecznego wyborów.

Bibliografia

Gendźwiłł Adam, Cześnik Mikołaj, Flis Jarosław, Haman Jacek, Materska-Sosnowska Anna, Michalak Bartłomiej, Pietrzyk Paweł, Zbieranek Jarosław. 2014. Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Haman Jacek. 2018. Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji. Fundacja im. Stefana Batorego. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Michalak Bartłomiej. 2018. „Zmiana przepisów kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi 2018”. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 58.

Flis Jarosław. 2014. Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marcinkiewicz Kamil. „Electoral contexts that assist voter coordination: Ballot position effects in Polandˮ. Electoral Studies 33.

Rulka Marcin, Wróblewski Bartłomiej. 2018. „Rozwiązania kodeksu wyborczego wpływające na zaufanie wyborców do procedury wyborczej. Uwagi de lege ferenda”. Przegląd Sejmowy 2.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2001 r., poz. 112 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1043.).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 130).

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1349).

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu (M.P. z 2011 r., nr 23, poz. 253; M.P. z 2015 r., poz. 487; M.P. z 2016 r., poz. 1099; M.P. z 2018 r., poz. 380, 381, 651).

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r., poz. 526, 527, 528, 529, 856).

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych (M.P. poz. 540).

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 908).

Informacja komisarza wyborczego w Lesznie z dnia 6 września 2018 r.

Informacja komisarza wyborczego w Słupsku I z dnia 6 września 2018 r.

Informacja komisarza wyborczego w Słupsku I (bez daty) o aktualnych składach terytorialnych komisji wyborczych na obszarze właściwości.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 10 września 2018 r. w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (ZPOW-713-2/18).

Obserwatorzy w działaniu. Raport podsumowujący obserwację społeczną w trakcie wyborów samorządowych na Mazowszu 21 października 2018 r. 2018. Warszawa.

Pismo Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 11 kwietnia 2018 r. do Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej (DOLIS.027.437.18.AG).

Pismo Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. do Marszałka Województwa Pomorskiego (ZPOW-501-114/18).

Pismo Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2018 r. do Dyrektora Programu „Masz Głos, Masz Wybór” Fundacji im. Stefana Batorego (ZPOW-713-10/18).

Pismo Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2018 r. do Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczy-pospolitej Polskiej (ZPOW-032-4/18).

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 22 listopada 2017 r. do Marszałka Sejmu RP (VII.602.6.2014.JZ).

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołanie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pucku.

Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych. Wybory do Sejmiku Województwa. Obwodowa Komisja ds. Ustalenia Wyników Głosowania Wyborczej Nr 27 w Toruniu, Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na rad-nych. Wybory do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 21 października 2018 r.

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów.

Są komisarze. PKW powołała 98 komisarzy wyborczych. 2018. http://samorzad.pap.pl/depesze/ wiadomosci_centralne/181999/Sa-komisarze--PKW-powolala-98-komisarzy-wyborczych- (dostęp 07.03.2019).

Tokaj Beata. 2018. Za mało czasu, by ABW zapewniła bezpieczne łącza. https://pkw.gov.pl/ 336_Wydarzenia/1/0/24408_Beata_Tokaj__za_malo_czasu_by_ABW_zapewnila_bezpieczne_lacza (dostęp 12.01.2019).

Opublikowane
2019-12-22
Dział
Artykuły