Zasady recenzowania

Każdy zgłoszony artykuł naukowy jest poddany „double blind review”, tzn. wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie będą znać danych autora. Autor nie zna także nazwisk recenzentów poza zbiorczą listą recenzentów danego numeru. Tzw. ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wykryte przez redakcję przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem zainteresowanych instytucji.

Procedurze recenzowania double blind peer review podlegają wszystkie rozprawy naukowe (artykuły), natomiast eseje, recenzje i hasła podlegają podwójnej recenzji wewnątrzredakcyjnej.
Redakcja dysponuje zaporą antyplagiatową.

Interesują nas prace niepublikowane, oryginalne, nowatorskie.