JERZY STARNAWSKI JAKO BADAC Z LITERATURY STAROPOLSKIEJ – REFLEKSJE W STULECIE URODZIN

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/PP/2022/77/7

Słowa kluczowe:

Jerzy Starnawski; literatura staropolska; literatura renesansu; literatura baroku; literatura średniowiecza; edytorstwo; neolatynistyka; recepcja antyku; dzieje nauki

Abstrakt

Having briefly outlined a vast panorama of Jerzy Starnawski’s research interests, the article describes his academic achievements in the area of the study of Old Polish literature. As will be shown, Starnawski published a wide variety of texts, such as: synthetic epoch analyses, monographs, extensive problem studies, and short articles. He also worked on critical editions. In his study of Polish and Latin literatures, Starnawski used several research methods: the philological, comparative, and biographical methods. His scholarly achievements cover medieval literature (especially hagiography), the Renaissance and Baroque, neo-Latin studies, and the European ties of Old Polish literature, the history of literature, as well as editorial achievements. The relationship between antiquity and the Old Polish literature is a recurrent issue addressed in all of his texts. Starnawski’s research focuses on the works of: Mikołaj Rej, Marcin Bielski, Stanisław Orzechowski, Szymon Starowolski, Maciej Kazimierz Sarbiewski, and, to a lesser extent, Andrzej Frycz Modrzewski, Jan Kochanowski, Piotr Skarga, Jakub Wujek, Konstancja Benisławska, and Elżbieta Drużbacka, and, in the last years of his life, Knobelsdorf and Marcin Kromer. In the final part of the article, the author discusses the academic reception of his scholarly output, based on the data from the Google Scholar citation counter.

Biogram autora

Michał Kuran - Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

Michał Kuran – dr hab. prof. UŁ, kierownik Zakładu Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę polską od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, w szczególności: twórczość okolicznościową świecką i religijną (poezję i prozę), epikę staropolską, pamiętniki i kroniki, a także podręczniki epistolografii. Interesuje go też tematyka orientalna i staropolska genologia. Prace poświęcał między innymi twórczości Samuela Twardowskiego, Marcina Paszkowskiego oraz Aleksandra Gwagnina. Należy do zespołów redakcyjnych czasopism „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura” oraz „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”.

Bibliografia

Bibliografia osobowa. 2014. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam. T. 2. Bibliografię opracowała Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 11–226.

Bielscy Marcin i Joachim. 2012. Rozmowa baranów. Oprac. Jerzy Starnawski. Kraków: Collegium Columbinum.

Bielski Marcin. 2001. Komedyja Justyniana i Konstancyjej; Marcin i Joachim Bielscy. Sjem niewieści. Oprac., komentarz i wprowadzenie Jerzy Starnawski, słowem wstępnym poprzedził Albert Gorzkowski. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Borek Piotr. 2014. Staropolska literatura religijna w badaniach Jerzego Starnawskiego. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 173–186.

Chemperek Dariusz. 2014. Lubelscy naukowcy-humaniści w zbiorze Jerzego Starnawskiego. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 265–273.

Cromer Martin. 2003. Carmina latina. Ediderunt, praefatione instruxerunt, annotationibus illustraverunt Georgius Starnawski, Romualdus Turasiewicz. Cracoviae: Academia Scientiarum et Litterarum Polona.

Fredro Andrzej Maksymilian. 2005. Witanie JMci Jana Kazimierza imieniem Koła Poselskiego po ekspedycyjej i zwycięstwie beresteckim. Wyd. [J. St.], komentarz we współpracy z Robertem Zawadzkim. „Rocznik Przemyski”, t. 41, z. 3: Literatura i Język. S. 37–46.

Knobelsdorf Eustachy. 1995. Carmina latina. Wydał Jerzy Starnawski. Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.

Korespondencja Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ze Stanisławem Łubieńskim. 1986. Przeł. i oprac. Jerzy Starnawski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. Seria: Silva Medii et Recentioris Aevi.

Kosman Marceli. 2014. Kresy w badaniach i piśmiennictwie Jerzego Starnawskiego. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 249–264.

Kowalska Marzena. 2014. Jerzy Starnawski jako badacz dziejów i kultury ziemi zamojskiej. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 308–325.

Krawczyk Antoni. 2014. Jerzy Starnawski – badacz wiedzy o literaturze staropolskiej. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 187–215.

Kuran Magdalena. 2007. Retoryka jako narzędzie perswazji w postyllografii polskiej XVII wieku (na przykładzie „Postylli katolicznej” Jakuba Wujka). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kuran Michał. 2014. Jerzy Starnawski jako odkrywca poloników. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 123–152.

Maślanka Julian. 2014. Wielcy romantycy w pracach Jerzego Starnawskiego. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 216–237.

Mejor Mieczysław. 2014. Jerzy Starnawski jako badacz Kresów. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 238–248.

Nieznanowski Stefan. 2014. Lubelskie lata Jerzego Starnawskiego. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 59–63.

Nowicka-Jeżowa Alina. 2014. Jerzy Starnawski w Europie. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 66–77.

Nowicka-Struska Anna. 2014. Hieronim Łopaciński i Biblioteka jego imienia pośród pasji badawczych i w życiu Profesora Jerzego Starnawskiego. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 290–307.

Ołdakowska-Kuflowa Mirosława. 2014. Jerzy Starnawski – badacz kultury i literatury ziemi lubelskiej. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 274–289.

Orzechowski Stanisław. 1972. Wybór pism. Oprac. Jerzy Starnawski. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo.

Orzechowski Stanisław. 2014. Policyja Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowskich „Polityk” wypisana i na świat dla dobra pospolitego trzema knihami wydana. Przez Stanisława Orzechowskiego Okrzyca. Oprac. Jerzy Starnawski. W: Stanisław Orzechowski – pisarz polityczny. Materiały z Konferencji naukowej w pięćsetlecie urodzin renesansowego humanisty. Przemyśl–Żurawica 17–18 października 2013 r. Red. Jan Musiał. Przemyśl– Kraków: Księgarnia Akademicka. S. 119–133.

Płachcińska Krystyna. 2014. Osiągnięcia Jerzego Starnawskiego w zakresie edytorstwa. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 78–122.

Pudłocki Tomasz. 2014. Jerzy Starnawski w pracach na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

S. 420–443.

Starnawski Jerzy. 1971. O „Źwierzyńcu” Mikołaja Reja z Nagłowic. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Starnawski Jerzy. 1975. Średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Starnawski Jerzy. 1976. Propozycje do nowego wydania dzieł Jana Kochanowskiego. „Ruch Literacki”, z. 5. S. 315–324.

Starnawski Jerzy. 1983. Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (na tle dyscyplin pokrewnych). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Starnawski Jerzy. 1984. Dzieje wiedzy o literaturze polskiej (do końca wieku XVIII). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Starnawski Jerzy. 1986. Wieki średnie i wiek renesansowy. Studia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Starnawski Jerzy. 1991. Odrodzenie. Czasy – ludzie – książki. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Starnawski Jerzy. 1992a. Praca wydawcy naukowego. Wrocław: Ossolineum.

Starnawski Jerzy. 1992b. W świecie barokowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Starnawski Jerzy. 1993a. Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i łacińskiej w wiekach średnich. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Starnawski Jerzy. 1993b. Zarys dziejów literatury staropolskiej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Starnawski Jerzy. 1996. Wieki średnie i wiek renesansowy. Studia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Starnawski Jerzy. 1998a. Antyczny rodowód dwu epigramatów Wespazjana Kochowskiego. W: Antyk w Polsce. Część 2: Studia. Red. Jan Okoń, Jerzy Starnawski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 103–106.

Starnawski Jerzy. 1998b. Dwie glosy do Wergiliusza w Polsce. W: Antyk w Polsce. Część 2: Studia. Red. Jan Okoń, Jerzy Starnawski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 149–152.

Starnawski Jerzy. 1998c. O Mikołaju Reju latyniście. W: Antyk w Polsce. Część 2: Studia. Red. Jan Okoń, Jerzy Starnawski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 24–26.

Starnawski Jerzy. 1998d. O naukowych i szkolnych wydaniach dzieł poetów i prozaików łacińskich dawnej Polski. W: Antyk w Polsce. Część 2: Studia. Red. Jan Okoń, Jerzy Starnawski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 35–47.

Starnawski Jerzy. 1998e. Zagadnienie cytatu w dialogach pierwszej połowy XVIII w. W: Antyk w Polsce. Część 2: Studia. Red. Jan Okoń, Jerzy Starnawski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 114–140.

Starnawski Jerzy. 2001. Polska w Europie. Kraków: Collegium Columbinum.

Starnawski Jerzy. 2007a. Pisarze jezuiccy w Polsce (wiek XVI–XIX). Kraków: Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum.

Starnawski Jerzy. 2007b. Z dziejów renesansu w Polsce. Studia i szkice. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna.

Starnawski Jerzy. 2011. Z dziejów polskiej nauki o literaturze. Seria IV. Piętnaście rozpraw. Łódź: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Starnawski Jerzy. 2012. Z ziemi przemyskiej i z krain sąsiednich. Przemyśl: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

Starnawski Jerzy. 2014. Autobiografia naukowa. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 477–517.

Starnawski Jerzy, Kujawińska Courtney Krystyna. 1997. Anglo-Polonica. Łódź: Omega-Praksis.

Starnawski Jerzy, Kasprzak-Obrębska Halina, Wichowa Maria. 1995. Pod cieniem Hippeum. Studia i materiały. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Starowolski Szymon. 1970. Setnik pisarzów polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich. Przeł. i komentarz Jerzy Starnawski. Wstęp Franciszek Bielak. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Starowolski Szymon. 1978. Wojownicy sarmaccy. Przeł., wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Jerzy Starnawski. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Sulejewicz-Nowicka Monika. 2014. Jerzy Starnawski jako bibliolog. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 353–382.

Tadeusiewicz Hanna. 2014. Działalność Jerzego Starnawskiego w ŁTN. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 417–419.

Wichowa Maria. 2014. Jerzy Starnawski jako badacz i wydawca pism Stanisława Orzechowskiego. W: Stanisław Orzechowski – pisarz polityczny. Materiały z Konferencji naukowej w pięćsetlecie urodzin renesansowego humanisty. Przemyśl–Żurawica 17–18 października 2013 r. Red. Jan Musiał. Przemyśl–Kraków: Księgarnia Akademicka. S. 119–133.

Włodarski Maciej. 2014. Jerzy Starnawski jako biografista. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Red. Maria Wichowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 173–186.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-08

Numer

Dział

Artykuły