Zakłócenia przepływu informacji i incydenty w procesie wyborczym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/SW/2022/33/1

Słowa kluczowe:

informacja, przestępstwa, wybory

Abstrakt

Bezpieczeństwo każdego państwa związane jest z zapewnieniem ograniczenia dostępu do pewnych informacji istotnych dla jego funkcjonowania. Dlatego też tworzone są systemy ochrony informacji. We współczesnym świecie, w XXI w., informacja towarzyszy człowiekowi na każdym etapie jego aktywności czy to o charakterze zawodowym, czy prywatnym. Informacja podlega przetwarzaniu oraz utrwalaniu w różnorodnych formach, począwszy od formy ustnej, przez pisemną w tradycyjnym wymiarze, po zastosowanie środków elektronicznych. Do nadrzędnych celów państwa należy zatem zaliczyć zapewnienie należytej ochrony informacji, tj. bezpieczeństwa informacji.

Bibliografia

Banasik Mirosław. 2016. Planowanie strategiczne bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Białoskórski Robert. 2010. Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku. Warszawa: Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie.

Bień-Kacała Agnieszka, Jirásek Jiří, Cibulka Ľubor, Drinóczi Tímea (red.). 2016. Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Biernacik Bartosz, Kalman Leszek. 2016. Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Buczkowski Jerzy. 2012. Zasady naczelne Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W Prawo konstytucyjne RP (instytucje wybrane). Red. Jerzy Buczkowski. Przemyśl–Rzeszów: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.

Chrobak Ryszard, Kubiński Marek. 2013. „Zagrożenia bezpieczeństwa państwa”. Zeszyty Naukowe AON 4.

Czajkowski Marek. 2010. Uwarunkowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa. Red. Klemens Budzowski. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Czaputowicz Jacek. 2010. Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa – aspekty teoretyczne. W Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa. Red. Sławomir Dębski, Beata Górka-Winter. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Cziomer Erhard. 2010. Instytucjonalizacja współpracy transatlantyckiej: problemy i wyzwania. W Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Wybrane problemy. Red. Erhar Cziomer. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Doroziński Dariusz. 2011. Hakerzy. Technoanarchiści przestrzeni. Gliwice: Helion.

Grenda Bogdan. 2016. Obrona cyberprzestrzeni NATO. W Zarządzanie bezpieczeństwem danych. Red. Remigiusz Wiśniewski, Kazimierz Waluch. Płock: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica NOVUM.

Herman Michael. 2002. Potęga wywiadu. Warszawa: Bellona.

Hypś Sławomir. 2014. Granice odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za przestępstwa korupcyjne w świetle orzecznictwa sądowego. W Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości: zagadnienia wybrane. Red. Sławomir Hypś, Konrad Kołek. Lublin: KUL.

Jagusiak Bogusław. 2011. „Wpływ zagrożeń terrorystycznych na bezpieczeństwo międzynarodowe”. Studia bezpieczeństwa narodowego National Security Studies 1 (2).

Kośmider Tomasz. 2014. „Kulturowy wymiar bezpieczeństwa państwa polskiego – wyzwania i zagrożenia”. Rozprawy Społeczne 1 (8).

Kuliczkowski Marian. 2013. „Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP – podział i charakterystyka zadań obronnych”. Zeszyty Naukowe AON 4.

Kuliczkowski Marian. 2016. Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Próba systematyzacji procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Kuźniar Roman. 2012. Tradycyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W Bezpieczeństwo międzynarodowe. Red. Roman Kuźniar i in. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Letkiewicz Arkadiusz. 2013. Korupcja – społeczne zagrożenie bezpieczeństwa RP. W Nauka o bezpieczeństwie: istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. T. 2. Red. Leszek Grochowski, Arkadiusz Letkiewicz, Andrzej Misiuk. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Liedel Krzysztof, Piasecka Paulina, Aleksandrowicz Tomasz (red.). 2011. Bezpieczeństwo w XXI wieku: asymetryczny świat. Warszawa: Difin.

Madej Marek. 2007. Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Marszałek Maciej, Denysiuk Irmina. 2013. „Elementy wsparcia procesu stabilizacji i odbudowy państwa”. Zeszyty Naukowe AON 4.

Natorska Katarzyna. 2014. Bezpieczeństwo informacyjne a służby specjalne. W Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Red. Waldemar Kitler, Maciej Marszałek. Warszawa: AON.

Olszewski Ryszard. 2006. Bezpieczeństwo współczesnego świata. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Rychard Andrzej. 2015. Wprowadzenie. W Co się stało 16 listopada? Red. Joanna Załuska. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Shukuralieva Nartsiss. 2011. The People and Its Leader: The cultural images of political events in Kyrgyzstan. W Porządek prawno-społeczny a problemy współczesnego świata. Red. Sławomir Dąbrowa, Michał Czakowski. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

Urbanek Andrzej. 2013. Zagrożenia asymetryczne czy asymetryczność zagrożeń. W Edukacja dla bezpieczeństwa: wyzwania i zagrożenia w XXI wieku. Aspekty militarne i niemilitarne. Red. Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minikiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik. Poznań: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa.

Wrzalik Magdalena. 2015. „Instytucja mężów zaufania w polskim prawie wyborczym”. Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 5.

Zakrzewska Janina. 2014. Bezpieczeństwo narodowe – 15 lat w NATO. Tom I. Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2345 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1319 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1129 ze zm.).

EU vs DiSiNFO, https://euvsdisinfo.eu/

Małecki-Tepicht Łukasz. 2014. Po wyborach samorządowych 2014 roku – o efektywności i przejrzystości procesu wyborczego, http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/artykul/po-wyborach-samorzadowych-2014-roku-o-efektywnosci-i-przejrzystosci-procesu-wyborczego/ (dostęp 6.01.2022).

Palczewski Szymon. 2019a. Największy cyberatak w historii Niemiec. Bezpieczna tylko skrajna prawica, https://www.cyberdefence24.pl/dane-niemieckich-politykow-w-sieci-bezpieczna-tylko-skrajna-prawica (dostęp 24.01.2022).

Palczewski Szymon. 2019b. Rosyjscy hakerzy w gotowości. Eurowybory zagrożone?, https://www.cyberdefence24.pl/rosyjscy-hakerzy-w-gotowosci-eurowybory-zagrozone (dostęp 22.01.2022).

Palczewski Szymon. 2019c. Wybory staną się w pełni bezpieczne. Specjaliści tworzą innowacyjny system, https://www.cyberdefence24.pl/wybory-stana-sie-w-pelni-bezpieczne-specjalisci-tworza-innowacyjny-system (dostęp 24.01.2022).

PKW kupiła system za 429 tysięcy złotych, który nie działa. Firma miała zbyt mało czasu?, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/835823,pkw-kupila-system-za-429-tysiecy-zlotych-ktory-nie-dziala-firma-miala-zbyt-malo-czasu.html (dostęp 4.01.2022).

PKW nie patronuje stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków komisji wyborczych, https://pkw.gov.pl/337_Informacje/1/33870_PKW_nie_patronuje_stronom_www_zbierajacym_dane_osobowe_kandydatow_na_czlonkow_komisji_wyborczych (dostęp 24.01.2022).

PKW ogłosiła oficjalne wyniki II tury wyborów i podała się do dymisji, 1.12.2014 r., https://wiadomosci.dziennik.pl/wybory-samorzadowe/artykuly/476708,wybory-2014-wyniki-ii-tury-dymisja-pkw.html (dostęp 4.01.2022).

PKW podała się do dymisji, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/838927,pkw-podala-sie-do-dymisji.html (dostęp 4.01.2022).

Prokurator generalny USA: raport Muellera nie przedstawia dowodów na zmowę między sztabem Trumpa a Rosją, 24.03.2019 r., https://wiadomosci.onet.pl/swiat/prokurator-generalny-usa-raport-muellera-nie-przedstawia-dowodow-na-zmowe-miedzy/v61myml (dostęp 27.01.2022).

Report On The Investigation Into Russian Interference In The 2016 Presidential Election Volume I of II Special Counsel Robert S. Mueller, III, Washington 2019, https://cdn.cnn.com/cnn/2019/images/04/18/mueller-report-searchable.pdf (dostęp 24.01.2022).

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2018 r. w sprawie materiałów wyborczych mogących wprowadzać wyborców w błąd, https://pkw.gov.pl/345_Wyjasnienia_stanowiska_komunikaty/1/29858_Stanowisko_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_8_ pazdziernika_2018_r_w_sprawie_materialow_wyborczych_mogacych_wprowadzac_wyborcow_w_blad (dostęp 24.01.2022).

Suchorabski Maciej. 2018. Problemy z głosowaniem: Obywatele korzystający z ePUAP nie zostali dopisani do rejestru, https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1312309,wybory-samorzadowe-2018-brak-nazwiska-w-rejestrze-epuap.html (dostęp 25.01.2022).

Wybory samorządowe: W lokalach wyborczych nie będzie kamer, https://www.rp.pl/Wybory-samorzadowe/180529360-Wybory-samorzadowe-W-lokalach-wyborczych-nie-bedzie-kamer.html (dostęp 14.01.2022).

Wyzwania cyberbezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, https://www.cyberdefence24.pl/wyzwania-cyberbezpieczenstwa-na-wschodniej-flance-nato-analiza (dostęp 24.01.2022).

NIK, Wystąpienie pokontrolne, druk KBF – 4114-004-01/2014, I/14/006, Warszawa 2014.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Numer

Dział

Artykuły