Dostęp osób głuchych do informacji pochodzących od komitetów wyborczych (refleksje na tle komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy)

Autor

  • Bogusław Przywora Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedra Prawa Ustrojowego i Porównawczego

DOI:

https://doi.org/10.26485/SW/2022/33/2

Słowa kluczowe:

osoby głuche, komitety wyborcze, kampanie wyborcze

Abstrakt

W opracowaniu podjęto kwestię dostępu osób głuchych do informacji pochodzących od komitetów wyborczych rozpowszechnianych w okresie kampanii wyborczych, na kanwie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk sejmowy nr 1695/IX kadencja, dotyczący poprawy dostępności osób głuchych do informacji pochodzących od komitetów wyborczych a rozpowszechnianych w trakcie kampanii wyborczych).

Bibliografia

Augustyniak Monika. 2018. Art. 37(a). W Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski, Monika Augustyniak, Wybory samorządowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Barnes Collin, Mercer Geof. 2008. Niepełnosprawność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Błaszczak Anna, Zbieranek Jarosław. 2012. Standardy udziału w wyborach osób z niepełnosprawnościami i osób starszych wynikające z Konstytucji RP oraz aktów prawa międzynarodowego. W Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia. Red. Jarosław Zbieranek. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Borski Maciej. 2021. „Prawo do głosowania osób niewidomych, słabowidzących i ociemniałych – zagadnienia wybrane”. Przegląd Sejmowy 3 (164): 13–36.

Domańska Aldona, Skotnicki Krzysztof. 2016. Wiek jako cenzus wyborczy. Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi. Red. Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum.

Florczak-Wątor Monika. 2011. „Status prawny wyborcy niepełnosprawnego”. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 3: 109–136.

Florczak-Wątor Monika. 2019. Art. 62. W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2. Red. P. Tuleja. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Jabłoński Mariusz. 2015. Realizacja praw wyborczych przez osoby niepełnosprawne (kwestie dyskusyjne). W Aktualne problemy prawa wyborczego (s. 167–186). Red. Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Anna Feja-Paszkiewicz. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kisielewicz Andrzej, Zbieranek Jarosław. 2018. Art. 37(a). W Kodeks wyborczy. Komentarz, wyd. 2. Red. Kazimierz Czaplicki, Bogusław Dauter, Stefan Jaworski, Ferdynand Rymarz, Andrzej Kisielewicz, Jarosław Zbieranek. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Kurowski Krzysztof. 2011. „Prawa wyborcze osób niepełnosprawnych – zagadnienia teorii i praktyki”. Studia Wyborcze 11.

Kurowski Krzysztof. 2014. Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Matela Piotr. 2003. Typologia systemów orzekania o niepełnosprawności w krajach Unii Europejskiej. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 3.

Nohlen Dieter. 2004. Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Przywora Bogusław. 2014. „Głosowanie przez pełnomocnika w Polsce – próba analizy i podsumowania”. Przegląd Prawa Publicznego 7–8 (88–89): 188–199.

Przywora Bogusław. 2018. Głosowanie korespondencyjne w Polsce po nowelizacji kodeksu wyborczego w 2018 r. – kilka refleksji. W Aktualne problemy prawa wyborczego, t. 2 (s. 205–217). Red. Krzysztof Mucha, Bogusław Przywora, Magdalena Wrzalik, Ewelina Żelasko-Makowska. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Rakowska-Trela Anna. 2015. „Prawa wyborców w kampanii wyborczej”. Studia Wyborcze 20: 7–34.

Roszewska Katarzyna, Mędrzycki Radosław, Wysocki Marek. 2021. Art. 6. W Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Komentarz. Red. Mariusz Szyrski, Anna Waszkielewicz, Jacek Zadrożny, Katarzyna Roszewska, Radosław Mędrzycki, Marek Wysocki, Warszawa: LEX/el.

Rytel-Warzocha Anna. 2016. „«Dyskryminacja pozytywna» jako przejaw urzeczywistniania za¬sady sprawiedliwości społecznej”. Gdańskie Studia Prawnicze 35.

Skotnicki Krzysztof. 2003. Funkcje wyborów. W Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej. Materiały XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn 25–27 kwietnia 2002 r. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Skotnicki Krzysztof. 2010a. Funkcje wyborów a wielkość okręgów wyborczych. Wykłady im. Prof. dr Wacława Komarnickiego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora w Toruniu.

Skotnicki Krzysztof. 2010b. Możliwość wykorzystania alternatywnych sposobów głosowania podczas wyborów samorządowych. W Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne (s. 105–124). Red. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Skotnicki Krzysztof. 2014. Prawa wyborcze osób niepełnosprawnych i ich gwarancje. W Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (s. 153–175). Red. Edyta Widawska, Krzysztof Skotnicki. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Skotnicki Krzysztof. 2015. W sprawie czynnego prawa wyborczego w wyborach do organów gminy. W Ustroje, tradycje i porównania. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. M. Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Piotr Mikuli, Andrzej Kulig, Janusz Karp, Grzegorz Kuca. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Skotnicki Krzysztof. 2018. „Udział w wyborach i referendach osób głuchych i niedosłyszących”. Gdańskie Studia Prawnicze 40: 315–321.

Skotnicki Krzysztof. 2020. Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sokolewicz Wojciech, Wojtyczek Krzysztof. 2016. Art. 62. W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, wyd. 2. Red. Leszek Garlicki, Marek Zubik. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Gierach Ewelina. 2019. Opinia prawna dotycząca petycji w sprawie zmiany ustawy Kodeks wyborczy (nałożenie na komitety wyborcze partii politycznych obowiązku udostępniania wszelkich informacji w polskim języku migowym), BAS WAKiU 1488/19, https://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/559/$file/559.pdf (dostęp: 8.04.2022).

Karolczak Joanna. 2019. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druk sejmowy nr 3119). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinie¬BAS.xsp?nr=3119 (dostęp: 8.04.2022).

Russel Piotr. 2019. Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druk sejmowy nr 3119), https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=3119 (dostęp: 8.04.2022).

Uzasadnienie do wyroku TK z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt P 25/06, OTK-A 2007, nr 2, poz. 9.

Uzasadnienie do wyrok TK z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt K 9/11, OTK-A 2011, nr 6, poz. 61.

Uzasadnienie do postanowienia SN z dnia 25 października 2018 r., sygn. akt I NSW 11/18, LEX nr 2630590.

Uzasadnienie do wyroku NSA z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt II OSK 2467/12, LEX nr 1291975.

Uzasadnienie do wyroku NSA z dnia 11 października 2017 r., sygn. akt II OSK 2074/17, LEX nr 2404407.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Numer

Dział

Artykuły