Zasady recenzowania

Każdy zgłoszony artykuł naukowy jest poddawany procedurze podwójnie anonimizowanej recenzji (double-blind review), tzn. wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie będą znać tożsamości autora. Autor nie zna także nazwisk recenzentów – poza zbiorczą listą recenzentów danego numeru, publikowaną raz w roku w ostatnim zeszycie czasopisma oraz na stronie internetowej po ukazaniu się ostatniego zeszytu w danym roku. Recenzenci zawsze są wybierani z innych jednostek naukowych niż wykazana przez Autora w afiliacji. Recenzent ma obowiązek poinformować Redakcję o każdym podejrzeniu zaistnienia konfliktu interesów.

Tzw. ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wykryte przez redakcję przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem zainteresowanych instytucji.

Procedurze recenzowania double-blind peer review podlegają wszystkie rozprawy naukowe (artykuły), natomiast eseje, recenzje i hasła podlegają podwójnej recenzji wewnątrzredakcyjnej.
Artykuły przed publikacją podlegają kontroli antyplagiatowej. Redakcja dysponuje systemem antyplagiatowym udostępnionym przez Uniwersytet Łódzki (dla tekstów w języku polskim) oraz programem antyplagiatowym Grammarly (dla tekstów w językach obcych).

Interesują nas prace niepublikowane, oryginalne, nowatorskie.

 

Wskazówki dla recenzentów

1) Czy tezy zaprezentowane w artykule są innowacyjne i oryginalne?
2) Jak artykuł wpisuje się w ogólny profil czasopisma?
3) Czy może on zainteresować odbiorcę ogólnopolskiego czy międzynarodowego? (Jeżeli warto byłoby opublikować artykuł w innym języku, prosimy o taką rekomendację.)
4) Czy artykuł zachowuje standardy językowo-stylistyczne języka, w którym ma być opublikowany?
5) Jeśli artykuł jest publikowalny, to czy wymaga korekt stylistyczno-językowych? Jeśli tak, to jakich?
6) Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie: rekomendowany do druku lub nie.
7) Prosimy wymienić najsłabsze cechy artykułu i najmocniejsze jego walory.
8) Prosimy o zawarcie na końcu następującej formuły, jeśli jest zgodna z prawdą: „Nieznany jest mi fakt występowania konfliktu interesów w kontekście niniejszej recenzji”.