Misja i obszary tematyczne

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. Formy kultury i teorii to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone badaniom w obrębie:

  • literaturoznawstwa (w tym gatunki literackie, teoria i krytyka literacka, komparatystyka),
  • nauk o kulturze i religii (kulturoznawstwa),
  • języka i nauk o sztuce.

Misją czasopisma i jego głównym zadaniem jest rozwój myśli naukowej we wskazanych dyscyplinach. W tym celu publikujemy tylko teksty wcześniej niepublikowane, prezentujące nowatorskie podejście do problemu lub rozwiązanie.

Czasopismo ma kilka podstawowych działów:

  • Rozprawy: ukazują się w nim artykuły o charakterze naukowym, które podlegają ocenie wewnętrznej (Redakcja oraz rekomendacje Rady Redakcyjnej) oraz podwójnej anonimizowanej recenzji (double-blind review), a więc wysyłane są do niezależnych ekspertów w danej dyscyplinie i tematyce. Nie publikujemy przedruków ani artykułów z podziałem na części.
  • Eseje: teksty o charakterze swobodniejszym, jednak związane z celem i zakresem czasopisma. Podlegają ocenie wewnętrznej.
  • Recenzje naukowe: recenzje publikacji naukowych lub popularnonaukowych związanych z zakresem tematycznym czasopisma. Recenzje podlegają ocenie wewnętrznej. Od 2022 roku publikujemy recenzje prac, które ukazały się nie wcześniej niż na dwa lata przed zgłoszeniem recenzji.
  • Materiały do Słownika rodzajów literackich (hasła): teksty naukowe o charakterze rozbudowanych haseł związanych z genologią. Hasła podlegają ocenie wewnętrznej z możliwością konsultacji zewnętrznej.
  • Miscellanea: panele dyskusyjne, sprawozdania z konferencji, odpowiedzi na recenzje i teksty polemiczne, wywiady, teksty związane z historią czasopisma. Redakcja może rozważyć także inne typy publikacji. Teksty z tego działu podlegają ocenie wewnętrznej. 
  • Redakcja zachęca do uważnej lektury artykułów i nadsyłania ewentualnych polemik i sporów. Redakcja, po uważnym procesie recenzji nadsyłanych tekstów, opublikuje głosy krytyczne i polemiczne. 

Akceptujemy teksty w językach: polskim i angielskim, a także: francuskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim. W przypadku tekstów rosyjskojęzycznych konieczna jest transkrypcja tytułu, abstraktu, słów kluczowych oraz bibliografii i informacji o autorze. Jesteśmy zainteresowani nie tylko ogólnopolską, ale międzynarodową i międzykulturową wymianą myśli.

Nie posiadamy szczególnych ograniczeń tematycznych w obszarze literaturoznawstwa czy kulturoznawstwa (przyjmujemy oryginalne rozważania teoretyczne, historyczne i krytyczne), jednak podkreślamy, że „Zagadnienia Rodzajów Literackich” nie są odpowiednim miejscem do publikowania jakichkolwiek dzieł czysto interpretacyjnych (dotyczących utworów dowolnego jednego autora czy okresu). Najbardziej interesują nas publikacje o profilu genologicznym i zaangażowane w różnego rodzaju dyskursy kulturowe.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail Redakcji: zrl@uni.lodz.pl. Szczegółowe informacje dotyczące procedury recenzowania, wskazówki dla autorów i formularz dla recenzentów dostępne są w odpowiednich zakładkach na stronie.