Tom 68 Nr 3 (2019)

					Pokaż Tom 68 Nr 3 (2019)

Finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 704/P-DUN/2019 przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę oraz na podstawie umowy 135/WCN/2019/1 stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
Czasopismo współfinansowane przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_mnisw_pl_w6.jpg     logo_EK-SOC_pl.jpg

REDAKTORZY TOMU: Ewa Giermanowska, Sylwia Męcfal

Opublikowane: 2019-10-30

ARTYKUŁY

 • Socjologia pracy w Polsce: Społeczno-gospodarcze i polityczne problemy instytucjonalizacji subdyscypliny

  Ewa Giermanowska, Adam Mrozowicki, Joanna Róg-Ilnicka
  11-41
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2019/68.3/1
 • Środowisko pracy i role socjologów zakładowych oraz ich doświadczenia zawodowe

  Elżbieta Kolasińska, Dominika Polkowska, Peter Wegenschimmel
  43-69
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2019/68.3/2
 • Praca a nowe technologie. W kierunku transgresji etycznej i pracy nieodpłatnej w gospodarce cyfrowej

  Danuta Walczak-Duraj
  71-94
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2019/68.3/3
 • Zarządcy o dyskursie zarządczym. Badania nad regułami krytyki eksperckich wzorców komunikowania publicznego

  Jerzy Stachowiak
  95-122
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2019/68.3/4
 • Delegitymizacja strukturalna i genocyd w pragmatyce totalnej rewolucji społecznej. Przykład anihilacji społeczeństwa Demokratycznej Kampuczy

  Marcin Choczyński
  123-155
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2019/68.3/5
 • Nie nasza to wojna – społeczne ramy niepamięci o I wojnie światowej

  Jakub Wysmułek
  157-183
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2019/68.3/6
 • Kulturowe źródła konfliktu politycznego w Polsce

  Andrzej Zybała
  185-205
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2019/68.3/7
 • Komunikacja oparta na kanale wizualnym i audialnym a jakość pomiaru sondażowego. W stronę nowego ujęcia hipotezy preferencji techniki przy wykorzystaniu koncepcji pamięci roboczej

  Adam Rybak
  207-227
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2019/68.3/8

RECENZJE